Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Makkai Demeter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Kommunikációs szerződések

We're waiting for Makkai Demeter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat az önkormányzat által október 13-a után megkötött szerződéseket melyekkel a megbízottat többek között valamilyen kommunikációs feladat ellátásával is megbízták.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 28.

Üdvözlettel:

Makkai Demeter

Tata Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői titkárság, Tata Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Makkai Demeter Úr!

Dr. Kórósi Emőke jegyző asszony megbízásából csatoltan küldöm az alábbi tájékoztatást.

Tisztelettel:

dr. Fülöp-Korencsi Melinda
jegyzői kabinetvezető

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Makkai Demeter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.