Kommunikáció és Ellenőrzés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Mely szempontok befolyásolják az igénybe vehető házi gondozási óraszámot?
2., Mi a számítási folyamat, mely során a megadott szempontok függvényében megállapítják a házi gondozás ellátásban, adott személy által
igényelhető maximális óraszámot? (Teljes képletet, számítási folyamatot szeretném kérni)
3., Mely szempontok befolyásolják az igénybe vehető otthoni szakápolási óraszámot?
4., Mi a számítási folyamat, mely során a megadott szempontok függvényében megállapítják az otthoni szakápolás ellátásban, adott személy által
igényelhető maximális óraszámot? (Teljes képletet, számítási folyamatot szeretném kérni)
5., Szervezetükben ki tartja a kapcsolatot a kliensekkel?
6., Ki a kapcsolattartó a házi gondozás és otthoni szakápolás ellátást biztosító cégek között?
7., Az egyes cégekben ki kapja meg az Önök szervezetétől az utasítást arra vonatkozólag, hogy az adott cég hol és mikor végezzen ellátást?
8., Tartja-e az Önök szervezete a kapcsolatot közvetlenül a gondozókkal, szakápolókkal?
9., Ki bízza meg a gondozókat, szakápolókat a munkavégzésre, illetve tájékoztatja a munka helyszínéről az egyes cégeknél?
(Ha valamely cég esetében az általánostól eltérően működik a kommunikációs folyamat, kérem tüntessék fel)
10., Miben merül ki az Önökkel szerződésben álló otthoni szakápolást és házi gondozást végző cégek Önök által végzendő felügyelete?
(Szeretném pontokba szedve megkapni a házi gondozási és otthoni szakápolási munkának minden olyan pontját, amely az Önök
Alapítványuk ellenőrzése alatt áll illetve, hogy ez az ellenőrzés mi módon valósul meg.)
(A munka minőségére és mennyiségére(munkaidő) irányuló ellenőrzéseket is kérném, amennyiben léteznek.)
11., Milyen adatokat kötelesek a Claims Conference részére megküldeni a házi gondozás és otthoni szakápolás szolgáltatást illetően?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 24.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

  • Attachment

    k z rdek adatig nyl s 20190208 MAZS Alap tv ny valasz Kommunik ci s Ellen rz s.pd.pdf

    312K Download View as HTML

Tisztelt Kerekes Imre!

 

„Kommunikáció és Ellenőrzés” közérdekű adatigénylésére válaszunkat
megküldjük csatoltan.

 

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt Mazs!

2019. febr. 8-n kelt kérésükre válaszolva az alábbiakban pontosítom az adatigénylésben közölt
kérdéseket. A pontosítás érdekében az eredeti kérdést újrafogalmazva, a szükséges magyarázó
megjegyzésekkel kiegészítve közlöm.

2., Mi a számítási folyamat, mely során a megadott szempontok függvényében megállapítják a házi
gondozás ellátásban, adott személy által igényelhető maximális óraszámot? (Teljes képletet, számítási
folyamatot szeretném kérni)

2.'
A kérdés kiindulópontja az a feltételezés, hogy egyrészt a házi gondozás ellátásban egyidejüleg számos
holokauszt túlélő idős személy részesül, akiknek a kora, állapota, lakóhelye és az egyéb, a gondozás
végzése szempontjából figyelembe vett jellemzői, paraméterei különbözőek, másrészt a gondozás
biztosítására rendelkezésre álló anyagi források és a személyi feltételek (a gondozók száma és
munkaidő-kapacitása) felülről korlátosak. Egy gondozott személy ellátási igénye viszonylag
megbízhatóan kifejezhető a heti vagy havi gondozási (ellátási) óraszámmal. A gondozás megszervezése
során az összes gondozott személy között el kell osztani a rendelkezésre álló teljes óraszámot. (
Példával illusztrálva feltételezzük, hogy hetenként egy gondozottra átlag tíz óra gondozás jut. Nyilván lesz olyan gondozott, akinek ennél több -átlagon felüli- , és lesz olyan, akinek kevesebb - átlagon aluli-gondozásra, heti vagy havi gondozási időtartamra lesz szüksége vagy igénye.) Döntést, mégpedig

megalapozott és objektív, megindokolható döntést kell hozni arról, melyik gondozottnak hány óra
gondozást biztosít a MAZS, és ezt a döntési eljárást a körülményektől függően időnként újra el kell
végezni.
Amennyiben az eddig leírt helyzet megfelel a valós állapotnak, amelyben a MAZS a tevékenységét
végzi, akkor a gondozottak heti vagy havi gondozási ellátási óraszámát meghatározó objektív döntést
egy számítási eljárás, algoritmus kell, hogy megalapozza vagy segítse. Tehát kérem, hogy ezt a
számítási eljárást, algoritmust, melynek eredménye egy gondozott meghatározott időszakra eső
gondozási óraszáma, küldjék meg, tehát közöljék a matematikai formulát, képletet és az abban szereplő
paraméterek megnevezését. Amennyiben nem alkalmaznak ilyen számítási eljárást a döntésük
megalapozására az egy gondozott gondozási óraszámának meghatározásához, akkor ezt közöljék.

4., Mi a számítási folyamat, mely során a megadott szempontok függvényében megállapítják az otthoni
szakápolás ellátásban, adott személy által
igényelhető maximális óraszámot? (Teljes képletet, számítási folyamatot szeretném kérni)

4.'
A kérdés kiindulópontja az a feltételezés, hogy egyrészt az otthoni szakápolás ellátásban egyidejüleg
számos holokauszt túlélő idős személy részesül, akiknek a kora, állapota, lakóhelye és az egyéb, a
szakápolás végzése szempontjából figyelembe vett jellemzői, paraméterei különbözőek, másrészt a
szakápolás biztosítására rendelkezésre álló anyagi források és a személyi feltételek (ápolók száma és
munkaidő-kapacitása) felülről korlátosak. Egy szakápolás ellátásban részesülő személy ellátási igénye
viszonylag megbízhatóan kifejezhető a heti vagy havi ellátási óraszámmal. A szakápolás
megszervezése során az összes szakápolás ellátásban részesülő személy között el kell osztani a
rendelkezésre álló teljes óraszámot. ( Példával illusztrálva feltételezzük, hogy hetenként egy szakápolás
ellátásban részesülő személyre, átlag tíz óra ápolás jut. Nyilván lesz olyan kliens, akinek ennél több
-átlagon felüli- , és lesz olyan, akinek kevesebb - átlagon aluli- ellátásra, heti vagy havi ellátási
időtartamra lesz szüksége vagy igénye.) Döntést, mégpedig megalapozott és objektív, megindokolható
döntést kell hozni arról, melyik kliensnek hány óra szakápolást biztosít a MAZS, és ezt a döntési eljárást
a körülményektől függően időnként újra el kell végezni.
Amennyiben az eddig leírt helyzet megfelel a valós állapotnak, amelyben a MAZS a tevékenységét
végzi, akkor a kliensek heti vagy havi ellátási óraszámát meghatározó objektív döntést egy számítási
eljárás, algoritmus kell, hogy megalapozza vagy segítse. Tehát kérem, hogy ezt a számítási eljárást,
algoritmust, melynek eredménye egy kliens meghatározott időszakra eső szakápolási óraszáma, küldjék
meg, tehát közöljék a matematikai formulát, képletet és az abban szereplő paraméterek megnevezését.
Amennyiben nem alkalmaznak ilyen számítási eljárást a döntésük megalapozására egy kliens ápolási
óraszámának meghatározásához, akkor ezt közöljék.

10., Miben merül ki az Önökkel szerződésben álló otthoni szakápolást és házi gondozást végző cégek
Önök által végzendő felügyelete?
(Szeretném pontokba szedve megkapni a házi gondozási és otthoni szakápolási munkának minden
olyan pontját, amely az Önök Alapítványuk ellenőrzése alatt áll illetve, hogy ez az ellenőrzés mi módon
valósul meg.)
(A munka minőségére és mennyiségére(munkaidő) irányuló ellenőrzéseket is kérném, amennyiben
léteznek.)

10',
A MAZS alapítvány a holokauszt túlélők számára biztosított otthoni szakápolás és házi gondozás
szolgáltatásokat az eddigi információk szerint nem kizárólag saját, a MAZS által foglalkoztatott munkavállalók
útján nyújtja, illetve teljesíti, hanem azt ezekben a feladatokban jártas, tehát ápolási és gondozási
szakembereket foglalkoztató, szakképzett munkatársakkal rendelkező cégek végzik. Az ő dolgozóik
keresik fel otthonukban a holokauszt túlélők programjában résztvevő idős embereket. A MAZS
alapítvány tehát tudomásom szerint egy központi szervező, irányító feladatot lát el (forrás: Claims Conference által közzétett kiadvány).
Az adatigénylés arra irányul, hogy közöljék, a MAZS alapítvány milyen ellenőrző, felügyelő rendszert működtet, milyen
eszközökkel méri, vizsgálja azt, hogy a közvetlen ellátást nyújtó cégek, illetve az ő dolgozóik hogyan
látják el a tevékenységüket, milyen minőségű munkát végeznek, mennyire elégedettek az "ügyfelek" -
azaz a gondozásban, ápolásban részesülő idősek a kapott ellátással. Az adatigénylés arra is irányul,
hogy hogyan ellenőrzi a MAZS az általa finanszírozott ellátások megvalósulását, a gondozási, illetve
szakápolási elrendelt munkaórák tényleges teljesítésének, elvégzésének tekintetében.

Üdvözlettel:
Kerekes Imre

Tisztelt Mazs!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.
Kérem pótolják kötelezettségüket a kérelmemet illetően, melynek címe:
'Kommunikáció és Ellenőrzés'

Üdvözlettel:

Kerekes Imre

Mazs Central Email, Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1 Attachment

Tisztelt Kerekes Imre!

„Kommunikáció és Ellenõrzés” közérdekû adatigénylés témakörében
2019.01.24-én feltett, majd 2019.02.12-én pontosított  kérdésére
válaszunkat megküldjük csatoltan.

Üdvözlettel:

MAZS Alapítvány

Tisztelt MAZS
A 2019.Január 24. napján kelt adatigénylésemre 2019.február 13. napján megküldött válaszukat köszönettel kézhez vettem.
Válaszukban arról tájékoztatnak, hogy véleményük szerint a feltett kérdésekre adandó válaszok nem képezik a közérdekű adatok körét. Levelükben a 2011. évi CXII törvény 30 § (3) bekezdésére hivatkoznak.
Felhívom figyelmüket, hogy a 2011. évi CXII törvény 30 § (3) bekezdése alapján az igény teljesítésének indokairól tájékoztatni kötelesek az igénylőt.
Kérem ez alapján részletesen tájékoztassanak az igénylésem megtagadásának indokairól.

Üdvözlettel:

Kerekes Imre