KOMLÓI HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS egyes adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 2023. január-február hónapra, valamint
2022. évre vonatkozóan a KOMLÓI HELYI AUTÓBUSZ járatok utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek, bérletek (fajtánként, egy vonalas esetén vonalanként) számát, illetve az ebből származó bevétel összegét (havi bontásban).

Illetve 2012-2021 között (éves összesítésben).

Továbbá a 2022-ben végzett helyi utasszámlálási tevékenység adatait, amennyiben nem történt számlálás, akkor a legutóbbi rendelkezésre álló adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 31.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

8 Attachments

Tisztelt Borbás Sándor!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. március 31-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - KOMLÓI HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS egyes adatai” tárgyú közérdekű
adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A 2017-2022. évi, 2023. január-februári utasszámra, valamint díjtermék
értékesítésére vonatkozó adatigénylését a mellékelt dokumentum
megküldésével teljesítjük. Társaságunk utasforgalmi adatokat az egyes
vonalak tekintetében nem kezel, a táblázatokban szereplő vonalak jegy- és
bérlet értékesítési adataiból számolt statisztikai utasszámok szerepelnek.
A díjmentesen utazók menetjegy vásárlására nem kötelezettek, utazásuk
regisztrációhoz sem kötött, ezért róluk konkrét adatok nem állnak
rendelkezésre, ugyanakkor az utasszám statisztikákban arányukat 11%-kal
számoltuk. A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél 2017 után kezdődött meg az egyéges
jegykiadó rendszer bevezetése, az azt megelőző időszakról egységes és
teljes körű elektronikus adatállomány nem áll rendelkezésre.

 

Az Infotv. 3. § 5. pontjában foglalt közérdekű adat definíció alapján azon
adatok megadására köteles a közfeladatot ellátó szerv, amely a kezelésében
van. Az Infotv. 28. §-ához fűzött törvényi indokolás szerint, mivel az
adat kiadására vonatkozó igény teljesítése az adat meglétét feltételezi, a
fennálló bírói gyakorlatra is tekintettel nem köteles az adatkezelő az
igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell a
törvény szabályai szerint biztosítania.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Infotv. 31.
§-ában foglaltak alapján lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím:
[email address], honlap: www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, valamint jelen döntés kézhez
vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Amennyiben
hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez esetben a pert a hatóság által a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntésének kézhezvételét követő 30
napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:

[1]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

 

Üdvözlettel,

 

 

 VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[2][email address]

[3][IMG]

[4]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[5][IMG][6]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

[9]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közadat!

Köszönöm a megküldött adatokat.
Ugyanakkor továbbra is kérdésem, történt-e utasszámlálás a komlói helyijáratos közlekedésben az elmúlt időszakban? Mikor történt utoljára ilyen tevékenység?
Különös tekintettel a struktúra- és menetrend változtatásra. Megelőzte-e bármilyen utasszámlálás a május elsejétől bevezetésre kerülő módosítást?
Tervezik-e az utasszámlálást az (új) járatokon?

Várom megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Attachments

Tisztelt Borbás Sándor!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. április 15-én elektronikus úton érkezett, „RE:
Közérdekűadat igénylés - KOMLÓI HELYI AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS egyes adatai”
tárgyú közérdekű adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Komlón teljeskörű utasszámlálás 2018. szeptember 13-17. között történt.
Célzott időszakos munkanapi, szombati keresztmetszeti számlálás 2022.
február 14-19. között, 2022. július 12-én és 2022. november 30-án zajlott.

Utasszámlálást az új hálózat és menetrend bevezetését követően is fogunk
végezni, ezen felül folyamatosan figyeljük a menetdíjbevételi adatokat is,
különös tekintettel a megváltozott díjszabásra.

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:

[1]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[2][email address]

[3]A képen embléma látható Automatikusan generált leírás

[4]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[5][IMG][6]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

[9]A képen szöveg látható Automatikusan generált leírás

 

 

 

idézett részek megjelenítése