Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő! 

A 2023. február 28-án érkezett költségelvű önkormányzati bérlakások tárgyú
közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére vonatkozóan az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter
díja?

 

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a
60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

Az Ölb. 55. §  határozza meg a költségelvű alaplakbér mértékét az alábbiak
szerint:

a) összkomfortos lakás esetén: 706 Ft /m2/hó;

b) komfortos lakás esetén 646 Ft/m2/hó;

c) félkomfortos lakás esetén: 415 Ft/m2/hó;

d) komfort nélküli lakás esetén: 290 Ft/m2/hó

 

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem, akkor
milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

 

Az Ölb. 63. § (1) bekezdése alapján a bérlő – kivéve a pályázaton piaci
II. lakbérfizetéssel elnyert bérleti jogviszonnyal, valamint a
felülvizsgálat megindításának időpontjában a méltányos lakbérmódosításra
való jogosultsággal rendelkező bérlő, továbbá az 53. § (3) bekezdés d)
pontja szerinti bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő esetén a határozott
idejű bérleti jogviszony első 5 éves időtartamát – vagyoni és a
bérleményben élő bérlő háztartásának jövedelmi és vagyoni helyzetét évente
felül kell vizsgálni.

A koronavírus világjárvánnyal összefüggő veszélyhelyzeti rendeletek
értelmében a felülvizsgálatra az elmúlt években nem kerülhetett sor. A
2023. évi felülvizsgálati eljárást február hónapban indítottuk el.

Az alábbi két kérdés megválaszolása tekintetében azonban, melyben arra
vonatkozóan kért adatot, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása
van a kerületnek, illetve melyben a  költségelvű bérleti díjak
kiszámításának módszertanát kérte, tájékoztatjuk, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakás állomány kezelése az Óbudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt. feladata. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok önálló jogi személyek, így az Önkormányzat/Polgármesteri
Hivatal nem minősül adatkezelőnek, ezért ezekre az adatokra vonatkozóan a
közérdekű adatigénylés teljesítése iránti megkeresését el kell
utasítanunk. Kérjük, hogy ezen adatok tekintetében az Óbudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt.-t szíveskedjen megkeresni. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)  bekezdése
szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés
részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat
az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül. 

Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.    

Tisztelettel:

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hivatal!

Kérem, hogy megválaszolatlan kérdéseimet továbbítsák a Vagyonkezelő részére, mivel ennek a cégnek ezen a platformon nem tudok közérdekű adatigénylést benyújtani.

Köszönöm segítő együttműködésüket!

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Sajnos arra nincsen lehetőségünk, hogy Önkormányzatunk továbbítsa a kérését az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felé. Tájékoztatjuk, hogy vagy az [email address] e-mail címre tudja közvetlenül elküldeni az adatigénylését, vagy az alábbi linken keresztül lehetősége van arra, hogy a Kimittud.hu honlapján jelezze, hogy ha az adott hivatal nem szerepel az adatgazdák között.
https://kimittud.hu/help/requesting#miss....

Tisztelettel,

Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése