Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozva 2023. február 28-án Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalnak küldött  közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

 

A 2023. január 31. állapot szerint 68 db lakásra vonatkozóan áll fenn
költségelven megállapított lakbér-, vagy használati díj fizetési
kötelezettség. (megjegyzés: a 68 db lakás azokat a lakásokat is magába
foglalja, amelyre a kötelezett jelenleg – a határozott idejű bérleti
szerződésének lejárta miatt – nem rendelkezik bérleti szerződéssel, tehát
használó, és a költségelvű bérleti díjjal megegyező, vagy annak alapul
vételével jogszerűen megemelt használati díj fizetési kötelezettség
terheli.)

 

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter
díja?

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 51/1995. (XII.18.)
önk. rendelet (a továbbiakban: Lakbérrendelet) 3/B. § (6) bekezdése
rendelkezik a költségelvű lakbér mértékéről, amelynek összege a lakások
komfortfokozta szerint különböző:

 

3/B. § (6) A növelő-csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakás költségelvű
lakbérének mértéke:

a) komfortos vagy összkomfortos lakás esetén bruttó 440 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetén bruttó 290 Ft/m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetén bruttó 150 Ft/m²/hó

d) szükséglakás esetén bruttó 100 Ft/m²/hó.”

 

Az említett díjak 2011.08.01-től hatályosak

 

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem, akkor
milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

 

Az Önkormányzat évente felülvizsgálja a szociális alapú, és a költségelven
megállapított bérleti díj fizetésére kötelezettek jogosultságát  a
Lakbérrendelet 3/D. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

A lakbér felülvizsgálatot az Önkormányzat 2020. évben is végrehajtotta,
azonban a járványügyi veszélyhelyzet következtében a Lakbérrendelet 3/D. §
(2) bekezdése 2020.05.14-től az alábbiak szerint módosult (egészült ki):

 

„A veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
tekintettel 2020. évben a bérlő a felülvizsgálatnak a veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 60. napig köteles eleget tenni azzal, hogy
amennyiben a bérlő a felülvizsgálatnak határidőig nem tesz eleget, úgy a
veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. napot követő hónap 1. napjától
a bérbeadó által közölt piaci alapú bérleti díjat köteles fizetni. Az a
bérlő, aki a 2020. évben a jelen rendelkezés hatálybalépéséig a
felülvizsgálatnak maradéktalanul eleget tett, azonban a benyújtott
igazolások alapján jövedelemi-vagyoni helyzetére tekintettel már nem felel
meg a lakbér szociális helyzet alapján vagy költségelven történő
megállapítására a jelen rendeletben rögzített feltételeknek, a
veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. nap elteltét követő hónap 1.
napjától a bérbeadó által közölt piaci alapú bérleti díjat köteles
fizetni.”

 

A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti
szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII.18.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, majd a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 152. § (2) bekezdése
értelmében a bérleti szerződés bármely tartalmi elemének bérleti díj
megemelését eredményező változása tiltott volt, így nem volt jogszabályi
lehetőség a bérlő személyéhez köthető, vagyoni, jövedelmi viszonyai
megváltozása miatt történő bérleti díj emelésére. E rendelkezés a
veszélyhelyzet megszűnéséig, azaz 2022.05.31-ig tiltotta a bérleti díjak
emelését, emiatt a Lakbérrendeletben előírt igazolási kötelezettség sem
terhelte a bérlőket.

 

A veszélyhelyet megszűnésével 2023. évben ismét lehetőség nyílik
felülvizsgálni a kedvezményes bérleti díjak fizetésére való jogosultságot.

 

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának
módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj
megállapításra került.

 

A Lakbérrendelet 3/B. § (4) bekezdése értelmében:

„A költségelven bérbe adott lakások lakbérét úgy kell megállapítani, hogy
az abból származó bevétel a bérbeadó Önkormányzatnak az épülettel, az
épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel
kapcsolatos ráfordításait fedezze. A ráfordításokat, illetve bevételeket
kerületi szinten kell meghatározni.”

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]