Költségelvű önkormányzati bérlakások

Erdősi Éva nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozva 2023. február 28-án Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalnak küldött  közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

Hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

 

A 2023. január 31. állapot szerint 68 db lakásra vonatkozóan áll fenn
költségelven megállapított lakbér-, vagy használati díj fizetési
kötelezettség. (megjegyzés: a 68 db lakás azokat a lakásokat is magába
foglalja, amelyre a kötelezett jelenleg – a határozott idejű bérleti
szerződésének lejárta miatt – nem rendelkezik bérleti szerződéssel, tehát
használó, és a költségelvű bérleti díjjal megegyező, vagy annak alapul
vételével jogszerűen megemelt használati díj fizetési kötelezettség
terheli.)

 

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter
díja?

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 51/1995. (XII.18.)
önk. rendelet (a továbbiakban: Lakbérrendelet) 3/B. § (6) bekezdése
rendelkezik a költségelvű lakbér mértékéről, amelynek összege a lakások
komfortfokozta szerint különböző:

 

3/B. § (6) A növelő-csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakás költségelvű
lakbérének mértéke:

a) komfortos vagy összkomfortos lakás esetén bruttó 440 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetén bruttó 290 Ft/m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetén bruttó 150 Ft/m²/hó

d) szükséglakás esetén bruttó 100 Ft/m²/hó.”

 

Az említett díjak 2011.08.01-től hatályosak

 

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem, akkor
milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

 

Az Önkormányzat évente felülvizsgálja a szociális alapú, és a költségelven
megállapított bérleti díj fizetésére kötelezettek jogosultságát  a
Lakbérrendelet 3/D. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

A lakbér felülvizsgálatot az Önkormányzat 2020. évben is végrehajtotta,
azonban a járványügyi veszélyhelyzet következtében a Lakbérrendelet 3/D. §
(2) bekezdése 2020.05.14-től az alábbiak szerint módosult (egészült ki):

 

„A veszélyhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
tekintettel 2020. évben a bérlő a felülvizsgálatnak a veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 60. napig köteles eleget tenni azzal, hogy
amennyiben a bérlő a felülvizsgálatnak határidőig nem tesz eleget, úgy a
veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. napot követő hónap 1. napjától
a bérbeadó által közölt piaci alapú bérleti díjat köteles fizetni. Az a
bérlő, aki a 2020. évben a jelen rendelkezés hatálybalépéséig a
felülvizsgálatnak maradéktalanul eleget tett, azonban a benyújtott
igazolások alapján jövedelemi-vagyoni helyzetére tekintettel már nem felel
meg a lakbér szociális helyzet alapján vagy költségelven történő
megállapítására a jelen rendeletben rögzített feltételeknek, a
veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. nap elteltét követő hónap 1.
napjától a bérbeadó által közölt piaci alapú bérleti díjat köteles
fizetni.”

 

A veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti
szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 609/2020. (XII.18.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, majd a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 152. § (2) bekezdése
értelmében a bérleti szerződés bármely tartalmi elemének bérleti díj
megemelését eredményező változása tiltott volt, így nem volt jogszabályi
lehetőség a bérlő személyéhez köthető, vagyoni, jövedelmi viszonyai
megváltozása miatt történő bérleti díj emelésére. E rendelkezés a
veszélyhelyzet megszűnéséig, azaz 2022.05.31-ig tiltotta a bérleti díjak
emelését, emiatt a Lakbérrendeletben előírt igazolási kötelezettség sem
terhelte a bérlőket.

 

A veszélyhelyet megszűnésével 2023. évben ismét lehetőség nyílik
felülvizsgálni a kedvezményes bérleti díjak fizetésére való jogosultságot.

 

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának
módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj
megállapításra került.

 

A Lakbérrendelet 3/B. § (4) bekezdése értelmében:

„A költségelven bérbe adott lakások lakbérét úgy kell megállapítani, hogy
az abból származó bevétel a bérbeadó Önkormányzatnak az épülettel, az
épület központi berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel
kapcsolatos ráfordításait fedezze. A ráfordításokat, illetve bevételeket
kerületi szinten kell meghatározni.”

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]