Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány darab költségelven kiadott bérlakása van a kerületnek?

Mennyi jelenleg a költségelvű önkormányzati bérlakások havi négyzetméter díja?

Évente felülvizsgálják-e ezen bérlakások bérleti díjait? Ha nem ,akkor milyen sűrűséggel teszik ezt és mikor volt az utolsó módosítás?

Kérem megküldeni szíveskedjenek a költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertanát (kiszámítási módját), mely alapján a jelenlegi bérleti díj megállapításra került.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 14.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Adatkérő!

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-hez 2023. március 14. napján küldött, a költségelven bérbe adott önkormányzati lakásokkal kapcsolatos közérdekű adatigénylésére – a feltett kérdések sorrendjében – az alábbi választ adom.

A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában 1456 darab költségelven bérbeadott lakás van a 2022.12.31-ei állapot szerint.

A lakások négyzetméter díja alapvetően két fő tényezőtől függ: melyik kategória szerinti övezetben található az adott lakás, illetve milyen komfortfokozattal rendelkezik. További - bérleti díjat - módosító tényező lehet lakás épületen belüli elhelyezkedése, az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakbérrendelet) 2. § (7) bekezdése szerinti ismérvek alapján. A Lakbérrendelet 4. sz. mellékletében találhatja meg az ingatlanok kategória szerinti besorolását, továbbá a 2. sz. mellékletben az egyes kategóriákhoz tartozó fajlagos bérleti díjakat (Ft/m2/hó) a lakások komfortfokozata és a lakbérmérték szerint differenciálva.

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=b...

2022-ben fejeződött be a határozatlan időtartamú, költségelvű szerződések átfogó felülvizsgálata. Folyamatos felülvizsgálatnak tekinthető a XIII. Kerületi Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 20. § (8) bekezdésében szereplő feltételek teljesülésének ellenőrzése, különösen azokban az esetekben, ha az adott lakás bérlője olyan kérelemmel fordul a bérbeadó felé, amelynek az elbírálását előkészítő eljárásban szükséges a jövedelmi és vagyoni helyzet felülvizsgálata.

A költségelvű bérleti díjak kiszámításának módszertana az alábbi. Amennyiben az állapítható meg, hogy a bérlő jövedelmi és vagyoni helyzete lehetővé teszi a 20. § (8) bekezdésében szereplő költségelvű lakbér megállapítását, akkor a Lakbérrendelet 4. sz. melléklete szerint meg kell keresni az ingatlan címét és a jobb oldali oszlopban hozzá tartozó kategóriát (római számmal jelölt). Ezt követően Lakbérrendelet 2. sz. mellékletében szereplő táblázatban a kérdéses komfortfokozatot tartalmazó sor és a költségelvű bérleti díjat tartalmazó oszlop metszéspontjában szereplő érték (Ft/m2/hó+áfa) és a lakás pontos alapterületének szorzataként kapja meg a bérleti díjat.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.


Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése