Kóbor kutya adatigénylés Kázsmárk

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Tisztelt Kázsmárk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részünkre

1./ A kóbor állatok befogását milyen eszközökkel, milyen úton látják el településükön?

2./ Saját eszközökkel és menhellyel látják el a kóbor állatok befogását és jogszabályoknak megfelelő
elhelyezését, vagy vállalkozóval állnak szerződéses jogviszonyban ezen feladat ellátására?

3./ Amennyiben vállalkozási, illetve megbízási szerződés szerint végeztetik a kóbor ebek befogását és elhelyezését, kérjük a szerződést elektronikus másolatban részünkre megküldeni szíveskedjenek.

4./ Önkormányzatuk 2020. évi és 20121. évi és 2022 évi, június 30-ig, költségvetéséből mekkora összeget fordítottak a fenti feladat ellátására:
2020. január 01. – 2020. december 31.,
2021. január 01. - 2021.december 31. és
2022. január 01. – 2022. június 30. napja között?
5./ Hány befogott kóbor eb került elhelyezésre, illetve elszállításra településükről
2020. január 01. – 2020. december 31.
2021. január 01. - 2021.december 31. és
2022. január 01. – 2022. június 30. napja között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2022. július 25.

Üdvözlettel: PCAS Állatmentő és Környezetvédő Egyesület

Kázsmárk Községi Önkormányzat, Kázsmárk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!
A 2022. július 25. napján kelt közérdekű adatigénylés tárgyú levelére
hivatkozással az alábbi tájékoztatást nyújtom:
Kázsmárkon  a  2020., a 2021. és a 2022. év június 30. napjáig bezárólag
kutya nem került befogásra és elszállításra.
A 2020. és 2021. évben a Mérai Építőipari Szociális Szövetkezettel 
álltunk szerződéses jogviszonyban. Az erről készült szolgáltatási
szerződéseket jelen levelem mellékleteként csatolom.
A 2022. évben nem rendelkezünk erre vonatkozóan szerződéssel. Amennyiben
az év második felében szükséges lesz kóbor eb befogására, illetve
elszállítására a Mérai telep munkatársait vesszük igénybe, részükre eseti
kifizetés történik. 
Tisztelettel:
Nagy Boglárka 
jegyző
nevében és megbízásából
Kissné Sándor Katalin
ügyintéző
[1]https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu
Tel: 46/474-184

References

Visible links
1. https://kozoshivatalkazsmark.webnode.hu/