Kóbor állatokkal kapcsolatos bejelentések, eljárások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, 2022 évre vonatkozóan:

1. Hány lakossági bejelentés érkezett kóbor állatokkal kapcsolatban?
2. Hány alkalommal történt kóbor állat befogás? Milyen költséggel? Ennek költségét milyen arányban sikerült behajtani a tulajdonosoktól?
3. Hány alkalommal indult állatvédelmi eljárás? Milyen összegben történt állatvédelmi bírság kiszabás?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 18.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Községi Önkormányzat Karancsság,

Tisztelt Tóth Gábor!

Adatigénylésére válaszolva az alábbiakat közöljük:

1. A kóbor állatokkal kapcsolatban 4 db lakossági bejelentés érkezett.

2. Két alkalommal történt kóbor állat befogás, 195 ezer és 420 ezer Ft
költséggel. A kóbor állatok tulajdonosai nem ismertek.

3. Állatvédelmi eljárást a tulajdonossal szemben lehet indítani, mely
alapján bírság kiszabása lehetséges.

Tisztelettel:

   Karancsság Község Önkormányzata

2023. 01. 18. 13:01 keltezéssel, Tóth Gábor írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Községi Önkormányzat Karancsság!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:
Tóth Gábor