Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Miskolc, Knézich Károly utca "felső" részében, azaz a Knézich Károly utca 9-11. sz. előtt kihelyezett közlekedési jelzőtáblák táblakihelyezési jegyzőkönyvét, valamint az arra vonatkozó információkat, hogy mi indokolja egy zsákutcában a "mindkét irányból behajtani tilos" tábla kihelyezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 20.

Üdvözlettel:

Kovasics L. Sándor

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

4 Melléklet

 • Attachment

  1.sz m k pfelv tel 2023.04.13 n t rt n kihelyez sr l.JPG.jpg

  2.3M Download

 • Attachment

  2.sz m k pfelv tel 2024.04.13 n t rt n kihelyez sr l.JPG.jpg

  2.4M Download

 • Attachment

  3.sz m k pfelv tel kieg sz t t bl k kihelyez s r l 2023.m jus 15..jpg

  5.0M Download

 • Attachment

  4.sz m k pfelv tel kieg sz t t bl k kihelyez s r l 2024.m jus 15..jpg

  4.9M Download

Tisztelt Kovasics L. Sándor!

A 2024. június 20. napján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez a Knézich Károly utcai közlekedési jelzőtáblák kihelyezése tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.

Közszolgáltatási szerződés alapján a közlekedési jelzőtáblák kihelyezését Társaságunk végezte a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának utasítása alapján. A táblák 2023. április 13. napján kerültek kihelyezésre (1. és 2. számú fényképfelvétel), a „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblákat 2023. május 15-én cserélte le Társaságuk „Kivéve engedéllyel” táblára (3. és 4. számú fényképfelvétel). Társaságunk fényképfelvételekkel dokumentálja a táblák kihelyezését, melyeket mellékletben megküldünk.

A „mi indokolja egy zsákutcában a - mindkét irányból behajtani tilos - tábla kihelyezését” kérdés tekintetében Társaságunk nem minősül adatkezelőnek, ezért erre vonatkozó közérdekű adatigénylését elutasítjuk.
Adatigénylésével a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordulhat.

Tájékoztatom, hogy a kérelme részbeni elutasításával szemben az Infotv. 31. §-a alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Miskolci Járásbíróságnál vagy bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:
 
dr. Nagy Nikoletta Tímea
jogi előadó
  

Miskolci Városgazda  Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. – A Miskolc Csoport tagja
 
3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
 
www.varosgazda.hu

idézett részek megjelenítése