Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton válaszolni az alábbi kérdésekre:

Mint a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank) 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Érintett bank illetve vállalkozás:

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci u. 38.
valamint a
MKB Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.
(Cégjegyzékszám: 01 09 561558 Adószám: 12170643-2-44)

Kérdéseim:

1 Kisvárdán az itt jelzett : HU 4600 Kisvárda, Szent László u 51. szám alatt található ingatlan a MKB bank saját tulajdona vagy bérlemény?
2- A szintén: HU 4600 Kisvárda, Szent László u 51. szám alatt található ingatlanban, fiókteleppel rendelkező MKB Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, saját ingatlanja vagy bérleménye?

Amennyiben bérlemény, akkor továbbiakban kérném tájékoztatásukat, hogy kitől, mióta és mennyiért bérlik az ingatlant.

Továbbiakban kérném Önöket, - amennyiben bérlemény a fent jelzett ingatlan- , hogy elektronikus úton, küldjék meg részemre a bérleti szerződés másolatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 3.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Móricz Csaba!

Hivatkozva a Magyar Nemzeti Bank részére 2015. február 3-án küldött közérdekű adat megismerése iránti megkeresésére, az abban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 26.§-ának (1) bekezdése szerint „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.”

Ön a hivatkozott megkeresésében az MKB Bank Zrt., illetve az MKB Üzemeltetési Kft. használatában álló kisvárdai bankfiók ingatlan tulajdoni, illetve bérleti jogviszonyával kapcsolatban tett fel kérdéseket a Magyar Nemzeti Banknak. Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét arra, hogy a fent idézett törvényi rendelkezés szerint a Magyar Nemzeti Bank a kezelésében lévő közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok körében köteles biztosítani azok megismerhetőségét. Utalunk továbbá arra is, hogy az Ön által feltett kérdésekben szereplő adatokat nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem az MKB Bank Zrt., illetve az MKB Üzemeltetési Kft. kezeli, a megismerni kívánt bérleti szerződés – ha létezik ilyen - e gazdasági társaságoknál állhat rendelkezésre.

Fentiekből következik, hogy miután nem minősül a megismerni kívánt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok kezelőjének, a Magyar Nemzeti Banknak nem áll módjában lehetővé tenni azok megismerését.

Megjegyezzük továbbá, hogy az MKB Bank Zrt. és az MKB Üzemeltetési Kft. álláspontunk szerint nem minősülnek közfeladatot ellátó szervezeteknek, hanem piaci szereplőként egyrészt kereskedelmi banki tevékenységet, másrészt a hitelintézeti működést elősegítő üzemeltetési feladatokat látnak el. Ebből következik, hogy – értelmezésünk szerint – sem az MKB Bank Zrt., sem az MKB Üzemeltetési Kft. nem tartozik az Info.tv. közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos rendelkezéseinek hatálya alá és alappal hivatkozhatnak a feltett kérdésekkel kapcsolatban üzleti titok fennállására.

Tekintettel az Ön által feltett kérdések tartalmára, kérjük, engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét egy olyan lehetőségre, amellyel – az érintett két gazdasági társaság megkeresése nélkül – legalább részben a kért információ birtokába juthat. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint az ország valamennyi ingatlanáról és az azokkal kapcsolatos jogokról, valamint a jogi szempontból jelentős tényekről információkat lehet szerezni a közhiteles és nyilvános ingatlan-nyilvántartásból, így nem látjuk akadályát, hogy az említett ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos adatot e közhiteles nyilvántartásból megszerezze.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2709
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése