Kiskorú gyermek személyazonosító okmányaira vonatkozó közérdekű adatkérés

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő, közérdekű adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kapcsolattartásra kötelezett gondozószülő köteles-e átadni a kapcsolattartásra jogosult - külön élő - szülőnek a kk. gyermek személyazonosító okmányát a kapcsolattartás idejére?

2. Amennyiben a kiskorú gyermek okmányait át kell adja a gondozószülő, s ennek nem tesz eleget, megvalósít-e szabálysértést? Ha igen, pontosan melyik szabálysértési tv. passzusa kerül megsértésre?

3. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányának hiányában igazoltatás alá vonás esetén milyen retorzióra (bírság, stb.) számíthat a külön élő szülő?

4. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányát lemásolva átadhatja-e a gondozószülő a külön élő szülőnek igazoltatás céljából?

5. Kiskorú gyermek személyazonosító okmányának lemásolása (amennyiben a gondozószülő csak másolatban hajlandó átadni az okmányt), igazoltatás során történő bemutatása megvalósít-e okirat-hamisítást?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 19.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékletben küldöm Belügyminisztérium válaszát a kiskorú gyermek
személyazonosító okmányaira vonatkozó közérdekű adatkérés tárgyú igényére.

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Antal Béla újságíró

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Kérem szíveskedjenek pontosítani a tájékoztatást. Érdemi kérelmem álláspontom szerint a BM hatáskörére vonatkozik, különös tekintettel a rendőrségi intézkedésre. A beidézett Ptk. jogszabályi hivatkozások nem rendelkeznek arról, hogy a gondozószülő köteles-e átadni rendőrségi igazoltatás céljából a kk. gyermek személyazonosító okmányát, ahogy a többi kérdésemre (pl. lemásolt okmány bemutatható-e igazoltatás során, stb.) sincs válasz a Ptk. családjogi könyvében.

Kérelmem tehát kifejezetten rendőrségi igazoltatással kapcsolatos.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Sánta Krisztina Veronika, Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékletben küldöm Belügyminisztérium válaszát a 2017. április 28-án
iktatott közérdekű adat megismerésére vonatkozó folytatólagos igényére.

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Antal Béla újságíró

Tisztelt Dr. Magyariné dr. Nagy Edit,

Szíves válaszát köszönöm.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró