Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Miskolc Kisavasi Amfiteátrummal kapcslatos felújítási, fejlesztési tervek. Mi célja az odahordott zúzott kőnek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 25.

Üdvözlettel: Szabó Attila

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Szabó Attila!

A 2024. április 25. napján a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez a Kisavasi Amfiteátrummal kapcsolatos felújítás, fejlesztés tárgyában közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom.

A Kisavasi Amfiteátrummal kapcsolatos felújítási, fejlesztési munkálatokat nem Társaságunk végzi, így Társaságunk nem minősül adatgazdának a feltett kérdések tekintetében, ezért közérdekű adatigénylését elutasítjuk.
Adatigénylésével a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordulhat.

Tájékoztatom, hogy a kérelme elutasításával szemben az Infotv. 31. §-a alapján a közléstől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Miskolci Járásbíróságnál vagy bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül sor.

Üdvözlettel:
 
dr. Nagy Nikoletta Tímea
jogi előadó
 

Miskolci Városgazda  Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. – A Miskolc Csoport tagja
 
3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
 
www.varosgazda.hu

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.