Kiegészítő adatigénylés az alternatív büntetések kapcsán

Az igénylést elutasította a(z) Országos Bírósági Hivatal.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Jelen adatkérésben a Penal Reform International nevű szervezet által koordinált, és az Európai Bizottság által támogatott EU Just Project 101007466 — PRI Alt Eur Promoting non-discriminatory alternatives to imprisonment across Europe — ’PRI Alt Eur’/ „ A szabadságvesztés büntetés alternatíváihoz való egyenlő esélyű hozzáférés előmozdítása” elnevezésű kutatási projekthez kapcsolódóan szeretnénk az Országos Bírósági Hivatal segítségét kérni. A projektben a Magyar Helsinki Bizottság partnerként vesz részt. A kérdések követik a kutatás által megadott tematikát.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, hogy a 2013 - 2019 évek vonatkozásában éves bontásban, 2020 vonatkozásában pedig havi bontásban adjon tájékoztatást arról, hogy azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem volt súlyosabb, hány esetben szabtak ki a bíróságok a.) szabadságvesztés vagy b.) elzárás büntetést.

2. Kérem, hogy a 2013 - 2019 évek vonatkozásában éves bontásban, 2020 vonatkozásában pedig havi bontásban adjon tájékoztatást arról, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a megjelölt időszakban hatályos 33. § (4) bekezdése alapján, vagyis azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem volt súlyosabb, hány esetben szabtak ki a bíróságok a szabadságvesztés büntetés mellett pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetést. Kérem, hogy ezen adatszolgáltatását a kiszabott szankció típusai szerint is bontsa.

3. Kérem, hogy a 2013 - 2019 évek vonatkozásában éves bontásban, 2020 vonatkozásában pedig havi bontásban adjon tájékoztatást arról, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a megjelölt időszakban hatályos 33. § (4) bekezdése alapján, vagyis azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény büntetési tételének felső határa háromévi szabadságvesztésnél nem volt súlyosabb, hány esetben szabtak ki a bíróságok szabadságvesztés helyett, önálló büntetésként közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás vagy kiutasítás büntetést. Kérem, hogy ezen adatszolgáltatását a kiszabott szankció típusai szerint is bontsa. Ezen túl kérem, hogy a közérdekű munka kiszabásával kapcsolatos adatokat megyénkénti bontásban is szíveskedjen szolgáltatni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 22.

Üdvözlettel:
Magyar Helsinki Bizottság

Jogi Osztály S,

1 Attachment