Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

A kérdések nem igényelnek részletesebb választ, mint igen, nem, az érintett képviselők neve. A képviselőket mailben kértem, hogy segítsék a Hivatalt, hogy határidőre válaszolni tudjon. A válaszokat alátámasztó esetleges dokumentumok - bár szívesen veszem őket - nem tárgyai ennek az igénylésnek, melynek összeállításánál azt tartottam szem előtt, hogy a 15 napos határidőt nehézség nélkül tartani lehessen.

1. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület (a továbbiakban Tanácsadó Testület) 2014. január 13-i ülésen Balogh István Szilveszter alelnök javasolta, hogy a tagok készítsenek önmaguk számára feladatmeghatározást a 2014-es évre. (1)
Ki vagy kik készítettek maguk számára feladatmeghatározást a javaslatnak megfelelően? Írásba foglalták-e a feladatvállalást bármilyen módon (feljegyzés, jegyzőkönyv, megbízási szerződés melléklete stb.)?

2. A Tanácsadó Testület tagjainak havi teljesítésigazolásaiban egységesen és minden tartalmi információ nélkül szerepel, hogy a tag a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően a feladatait teljesítette. (2)
Ennél részletesebben a Tanácsadó Testület mely tagja esetében végzett a megbízó vagy bárki más értékelést a Tanácsadó Testületben 2014-es évre vállalt konkrét egyéni feladatok teljesítéséről?

3. A Tanácsadó Testület 2014. július 28-i ülésén Révész Márta tag javasolta, hogy készüljön összefoglaló arról, hogy a Tanácsadó Testület közösen milyen feladatokat végzett el a megalakulása óta. (3)
A Tanácsadó Testület a 20/2014. (IX.24.) sz. határozatában értékelte a közös munkáját: "Egry Attila elnök úr kiemelkedően sikeresnek nevezte az elmúlt 4 év munkáját, úgy véli, nagy mértékben elősegítették a Kesztyűgyár Közösségi Ház működésének folytonosságát, és minden lehetőséget megragadva támogatta annak fejlesztését. Megköszönte az alelnököknek és a tagoknak az aktív részvételüket és odaadó munkájukat. Összességében eredményes 4 évet zárhatnak, ezért köszönetet mondott minden részvevőnek a munkájáért." (4)
Készült-e a fenti határozatnál részletesebb összefoglaló a Tanácsadó Testület közös munkájáról?

4. A Tanácsadó Testület tagjaival kötött megbízási szerződés határozatlan időre vonatkozik, megszűnése a képviselő-testület általi visszahívással vagy a tagságról való lemondással történik. (5) Tagok visszahívásra a nyilvános információk alapján nem került sor, a képviselő-testület 168/2014. (VIII. 27.) határozatával 2014. október 1-től 10 fősre bővítette a Tanácsadó Testületet (6,7).
Van-e olyan tag, aki 2014. szeptember 25. és november 16. között lemondott a tagságáról, ha igen, ki?

5. A Tanácsadó Testület tagjainak szerződése szerint a megbízási díjat minden hónap 5. napjáig köteles a megbízó megfizetni. (5)
Készült-e teljesítésigazolás a Tanácsadó Testületi tagok 2014. októberi tevékenysége alapján?

6. Tartott-e a Tanácsadó Testület ülést 2014. szeptember 25. és november 16. között?

7. A megbízó feladatmeghatározása alapján a tanácsadóknak képviselői ügyeletet kell teljesíteniük a Kesztyűgyár információs pultjánál, az ügyeleti beosztást az intézmény honlapján közlik. Eszerint Révész Márta 2014. szeptemberben, a többi tanácsadó 2014. augusztusban teljesített utoljára ügyeleti szolgálatot. (8)
Teljesített-e ügyeleti szolgálatot a Tanácsadó Testület valamelyik tagja a nyilvánosságra hozott fenti időpontok óta?

Hivatkozások:

(1) http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...

(2) http://kimittud.atlatszo.hu/request/1457...

(3) http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...

(4) http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...

(5) http://kimittud.atlatszo.hu/request/1457...

(6) jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/3948_20140827_javaslat_a_jozsefvaros_kozossegeiert.pdf

(7) jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/3962_20140827_jegyzokonyv.pdf

(8) http://kesztyugyar.hu/index.php?option=c...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 16.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

dr. Kecskeméti László Zsolt, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Hivatkozással 2014. november 16. napján benyújtott adatigénylésére szíves
tájékoztatásul csatolva küldöm Danada-Rimán Edina jegyző asszony
válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

dr. Kecskeméti László

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti
Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel.: 06-1/4592599

E-mail:
[2][email address]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt dr. Kecskeméti László Zsolt!

Sajnálattal tapasztalom, hogy a Kesztyűgyár Tanácsadó Testület témában beadott közérdekű adat iránti igénylésemet a törvényben előírt határidőre nem teljesítették. A jegyző megküldött válaszlevele az adatigényléssel kapcsolatban információt nem tartalmaz.

Az adatigénylés 1., 2., 3. pontjára nézve

tudomásul veszem - és önmagában információértéket tulajdonítok neki -, hogy az adatgazda szerint a közfeladatot ellátó szerv és a Tanácsadó Testület külső befolyásolástól mentes feladatellátását veszélyeztethetné, ha nyilvánosságra hoznák, hogy a képviselőkből álló testület tagjai kaptak-e a megbízási díj fejében konkrét egyéni feladatokat, értékelte-e valaki ezek teljesítését, készült-e a jegyzőkönyvben szereplő három mondaton kívül részletesebb értékelés a Tanácsadó Testület négy éves munkájáról.

Így ezen pontok teljesítéséről lemondok, miközben a válaszuk megerősítette a véleményemet, hogy az önkormányzati képviselők számára egyéni megbízások alapján, konkrét és számon kérhető feladatok nélkül teljesített kifizetések rendszerszintű korrupciós kockázatot jelentenek az önkormányzat működésében. Problémásnak tartom, hogy a teljesítések igazolása olyan intézményvezető feladata, aki az intézmény költségvetése és a vezetői megbízása terén függésben van a tanácsadói megbízást ellátó képviselőktől. Valamint azt, hogy a képviselőknek nem normatív alapon, hanem egyéni megbízásokkal kifizetett jövedelem olyan döntéshozótól függ, akivel kapcsolatban a képviselőknek ellenőrizést kellene gyakorolniuk, ellensúlyt képezniük. Külön hangsúlyt ad a problémának, hogy a többségi és ellenzéki döntéshozók teljes egyetértést mutatnak a személyes kifizetések kölcsönös függést okozó rendszere iránt.

Az adatigénylés 4., 5., 6., 7. pontjával kapcsolatban

azonban felhívom a figyelmüket, hogy tipikusan közérdekű adatokról van szó. Nem gondolom, hogy jogszerűen meg lehet tagadni olyan információk kiadását, mint az adott időszakban fizetett tanácsadói szerződéssel rendelkező képviselők neve, a számukra előírt tanácsadó testületi ülések időpontja és a lakosság számára tartott képviselői információs ügyelet beosztása, a munkájuk után kiállított teljesítésigazolás, a részükre teljesített kifizetések.

A fentiek közt van a tanácsadók számára a saját határozatukkal és az intézményvezető döntésével előírt lakossági információs szolgáltatás, melynek beosztását az intézmény közzéteszi a honlapján. Elképeszt a véleményük, miszerint a lakossági információs pultra vonatkozik, hogy a szeptember, október, novemberi beosztás közlése "a közfeladatot ellátó szerv, így végső soron a Tanácsadó Testület külső befolyásolástól mentes feladatellátását veszélyeztethetné". A körülmények arra utalnak, hogy a tanácsadó képviselők ebben a három hónapban egy alkalom kivételével nem látták el az ügyeleti szolgáltatást, ami kellemetlen következményekkel járhat rájuk nézve, de nem arról van szó, hogy az erre vonatkozó információ közlése veszélyeztetné bármilyen közfeladat ellátását. Hasonló a Tanácsadó Testület üléseinek időpontja és jegyzőkönyve, melyet az intézmény szintén nyilvánosságra hozott a honlapján, nem ok nélkül. Az elnök-alpolgármester ugyanis átláthatóságot ígért, amikor a képviselő-testülettől pénzt kért és kapott magának és Tanácsadó Testület tagjainak, és konkrét felajánlása volt az üléseik nyilvánossága. Véleményem szerint korrupciós kockázatot jelent, ha az önkormányzat információs vállalások fejében dönt a képviselők plusz juttatásairól, majd éppen ezek teljesítését minősítik nem nyilvános információnak.

A kért teljesítésigazolásokkal kapcsolatban a jegyző tájékoztatása valótlanságot tartalmaz. A korábbi adatigénylés során a 2013. augusztusi teljesítésigazolásokat kaptam meg. A jelen adatigénylés tárgya, hogy készült-e teljesítésigazolás a Tanácsadó Testület tagjainak 2014. októberi tevékenysége alapján. A két hónap természetesen nem azonos, ahogy a fizetést is külön kapják rá. Azért ez a hónap a tárgya, mert ekkor nem hoztak nyilvánosságra információt sem a Tanácsadó Testület üléséről, sem az információs pulthoz beosztott képviselőről. Egyelőre csak azt az információt igényeltem, hogy készültek-e vagy nem készültek teljesítésigazolások, hogy egyszerűsítsem a teljesítést (a választól függően döntök arról, beadok-e további igénylést).

Az adatigénylés kapcsán a motiváció kölcsönösen érdektelen: az igénylés nem vonatkozhat a döntéshozó motivációjára (ahogyan a jegyző is tájékoztatott), és a teljesítés kötelezettségét sem érinti, hogy az adatgazda mit gondol az igénylő motivációjáról. (Egyébként mint állampolgár más eljárásban természetesen érdeklődhetek a képviselőknél a motivációjukról, ahogyan ők is az enyémről, de ennek a közérdekű adat kiadásnak kötelezettségéhez nincs köze.)

Nem értem, hogyan támaszthatná alá a közérdekű információ kiadásának megtagadását, hogy az igénylő a különböző adatok összekapcsolásával összefüggésekre következtethet. Szerintem kifejezetten kívánatos, hogy az állampolgárok összefüggésekre lássanak rá a közügyekben, természetesen a jogszabályok keretei között.

A Tanácsadó Testület tervezett megszüntetése szintén nem indokolhatja az igénylés megtagadását, hiszen az korábbi adatokra vonatkozik.

Kérem önöket a késedelmes adatközlés mielőbbi teljesítésére, és számítok a segítő együttműködésükre!

Üdvözlettel:

Bódis Lajos