Kép- és hangrögzítés szolgálati gépjárművekben, fogdákban és testkamerával

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

1. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az adatkérés teljesítésének időpontjában (vagy az ahhoz legközelebb eső időpontban, amelyre vonatkozóan az adatkérést teljesíteni tudják)
a) hány szolgálati gépjármű állt a rendőrség rendelkezésére, és
b) ezekből hány volt felszerelve kép- és hangrögzítő eszközzel, hány volt felszerelve csak képet rögzítő eszközzel, és
c) a b) pont szerinti eszközök közül hány üzemelt ténylegesen.
A fenti kérdések kapcsán kérem, hogy az adatokat lehetőség szerint a korábbi hasonló tárgyú adatkérésünkre adott, 29000-197/19-70/2020.KOZA számú, 2020. márciusban kelt válaszukban foglaltakkal megegyező bontásban adják meg, az adatok összehasonlíthatósága érdekében.

2. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az adatkérés teljesítésének időpontjában (vagy az ahhoz legközelebb eső időpontban, amelyre vonatkozóan az adatkérést teljesíteni tudják)
a) a rendőrségi fogdák, valamint előállító helyiségek hány százaléka rendelkezett kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközzel, és ez számosítva hányból hány rendőrségi fogdát, illetve előállító helyiséget jelentett, és
b) ezen eszközök közül hány készít ténylegesen kép- és hangfelvételt.

3. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az adatkérés teljesítésének időpontjában (vagy az ahhoz legközelebb eső időpontban, amelyre vonatkozóan az adatkérést teljesíteni tudják)
a) hány kihallgatásra használt helyiség állt a rendőrség rendelkezésére összesen országosan és szervek szerinti bontásban, ezen belül hány különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség állt a rendőrség rendelkezésére összesen országosan és szervek szerinti bontásban, és
b) hány kihallgatásra használt helyiségben volt lehetőség a kihallgatás kép- és hangfelvétellel való rögzítésére összesen országosan és szervek szerinti bontásban.

4. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az adatkérés teljesítésének időpontjában (vagy az ahhoz legközelebb eső időpontban, amelyre vonatkozóan az adatkérést teljesíteni tudják) hány testkamera állt a rendőrség rendelkezésére, összesen és szervek szerinti bontásban, és ezek közül hányat használnak ténylegesen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

tájékoztatás