Keleti és Nyugati Pályudvar felújítása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A budapesti Keleti és Nyugati pályaudvarok felújításának tervezésére kiírandó tervpályázatok kiírásának várható időpontja, amennyiben már kiírásra került, az eredményhirdetés várható időpontja, valamint a felújítások kezdetének hozzávetőleges időpontja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 4.

Üdvözlettel:

K. Dániel

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2019. március 4-én beérkezett megkeresésére hivatkozással tájékoztatjuk,
hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (1b) bekezdése értelmében az
adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy
igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen
számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés
megadható.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!
Kérésüknek megfeleően ezúton küldök egy követési üzenetet, ami tartalmazza a nevemet. Ezúton kérem az igényelt adatok kiadását.

Üdvözlettel:

Kövér László

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A MÁV Zrt. az alábbiakról tájékoztatja.

 

A Keleti pályaudvar részleges rekonstrukciójának tervezése folyamatban
van, a kivitelezési tervek rendelkezésre állását követően indítható el a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

A kivitelezési munkálatok kezdete legkorábban 2020. II. felében várható.

 

A Nyugati pályaudvar felújításának/átalakításának az irányát a Kormány a
1563/2018. (XI. 10.) számú határozatában foglaltak, azaz a Nyugati
pályaudvar központi pályaudvarrá alakítása határozza meg.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése