Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Kelenföldön hány perontetőbe beépített világítótestet üzemeltetnek? A kiégett fénycsöveket milyen gyakran cserélik, és van-e arra norma, hogy hány fénycsőnek kell kiégni egy peronon, hogy elkezdjék cserélni a kiégetteket. Van-e arról összeírás, hogy jelenleg hány lámpatestben kellene fénycsövet cserélni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 26.

Üdvözlettel:
Króth Lajos

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Króth Lajos!

A 2015.10.26-án beérkezett levelében az Infotv.-re hivatkozva kérte a lent részletezett, Kelenföld állomáshelyen található perontetőbe beépített világítótestekkel kapcsolatos közérdekű adatokat.
Az alábbiakban tájékoztatjuk a MÁV Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatokról:

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Kelenföldön hány perontetőbe beépített világítótestet üzemeltetnek?

A MÁV Zrt. illetékes szervezete Kelenföld állomáson jelenleg 859 db különböző típusú, perontetőbe süllyesztett fénycsöves világítótestet üzemeltet.

2. A kiégett fénycsöveket milyen gyakran cserélik, és van-e arra norma, hogy hány fénycsőnek kell kiégni egy peronon, hogy elkezdjék cserélni a kiégetteket.

A MÁV Zrt. és a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. között megkötött – Karbantartási szerződésben foglaltak szerint, a kiégett fénycsövek cseréje az éves karbantartási terv alapján történik. A lámpatestekben a meghibásodott fényforrások cseréje az ütemezett karbantartáson felül csak külön hibabejelentésre történik.
A hibák kijavítását a diszpécser rendszeren történő bejelentés alapján a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. beütemezi.
A hibabejelentő elérhetőségei:
http://www.mavcsoport.hu/mav-lv/hibabeje...

3. Van-e arról összeírás, hogy jelenleg hány lámpatestben kellene fénycsövet cserélni?
A rendelkezésre álló adatok alapján Kelenföld vasútállomás perontetőiben 104 db fénycső nem világít.
Jelenleg a szerződésben foglaltak szerinti ütemezett karbantartás zajlik, amelynek keretében november végéig megtörténik a hibás 104 db fénycső cseréje, a lámpatestek szükség szerinti javításával.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.
----------------------------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése