KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 projekt azonosítójú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 projekt azonosítójú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a projekthez benyújtott Részletes megvalósíthatósági tanulmányt, valamint a támogatási szerződés 3. számú mellékletében 2016.10.31. dátummal tervezett mérföldkő eléréshez kapcsolódó Projektdokumentációt.
Kérem továbbá, hogy küldjék meg részemre elektronikus másolatban, hogy a támogatási szerződésben a Projekt költségvetésében „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” sorokban megjelölt ”PR, kommunikációs szolg ktg-Előkészítés”, valamint „PR, kommunikációs szolg ktg-Megvalósítás” költségkategóriára tervezett támogatási összegeket ( Elszámolható költség: 25-25 mió Ft) milyen módon kívánják felhasználni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tételesen, részletesen bemutatva, hogy a 2010. október 3. óta a Csillaghegyi öblözet védelme projekt kapcsán eddig Budapest Főváros Önkormányzatánál milyen költségek merültek fel, s ezekből melyeket kívánják a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 projekt azonosítójú projekt terhére elszámolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 10.

Üdvözlettel:

Mihalik Zoltán

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Mihalik Zoltán Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-156965/2016-os érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: 327-12-08
e-mail.: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

„Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.”

idézett részek megjelenítése

Kormány-Krivács Zita dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Mihalik Zoltán Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékletét.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kormány-Krivács Zita

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda