Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a kegyelmi kérelem elbírálásáról szóló KEH/2787-6/2023. számú határozathoz kapcsolódó valamennyi iratot (ideértve értelemszerűen a döntést megelőzően keletkezett iratokat is).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 17.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Közadat (IM), Igazságügyi Minisztérium

1 Melléklet

          Iktatószám: II-K/65–2/2024.

Magyar Gabriella Asszony

részére

e-mail: [FOI #24297 email]

 

Tisztelt Magyar Gabriella Asszony!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján előterjesztett, közérdekű adat megismerésére irányuló igényével
összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

Tájékoztatom, hogy a kegyelmi döntésekkel kapcsolatos nyilvános adatok
elérhetők az Igazságügyi Minisztérium aloldalán, az alábbi linken:

[1]statisztika 2002 január 1 - 2023 december 31 - kegyelmi ügyek.pdf
(kormany.hu).

Jelzem, hogy – a Kúria Pfv. 21.518/2012/5. számú ítéletében kifejtett
indokokra is figyelemmel – a kért dokumentumokban fellelhető adatok
személyes adatok, illetve azon belül is az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti
bűnügyi személyes adatok, melyek az Infotv. 3. § 5. pontja alapján nem
minősülnek közérdekű adatoknak.

Tájékoztatom továbbá, hogy az adatigénylésében kért bűnügyi iratok
megismerésének szabályairól a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvény 100. § (1) és (2) bekezdése, valamint a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 26. § (1) bekezdése
rendelkezik, melynek értelmében azok megismerésének feltételei –
figyelemmel az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) pontjára – nem állnak fenn.

Fentieken túl tájékoztatom továbbá, hogy a kért dokumentumok megismerése
az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján az Igazságügyi Minisztérium
kegyelmi ügyekhez kapcsolódó hatáskörének illetéktelen külső befolyástól
mentes ellátását, így különösen álláspontjának a döntések előkészítése
során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is
fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2024. március 4.

Tisztelettel:

                                                                          Igazságügyi
Minisztérium

   

 

 

idézett részek megjelenítése