Karancsság Község Önkormányzata képviselő-testület, bizottságok, SZMSZ

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Karancsság Község Önkormányzata képviselő-testület jelenlegi tagjainak névsorát, a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot, a képviselő-testületben működő bizottságok listáját, és azok tagjainak listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlegi tagjainak névsora:

Tóth Tihamér Sándor polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester
Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Kardos Tamás Károly képviselő
Rácz-Berki Erzsébet képviselő
Vidéki Attila képviselő

A Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításai elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu) felületen. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a bizottság megnevezését és tagjainak listáját.
A korábbi adatigényléseire megküldött és Ön által a https://karancssag.info/ oldalra feltöltött képviselő-testületi jegyzőkönyvek (2014-2019) is tartalmaznak minden igényelt adatot.

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Karancsság Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az Önök által hivatkozott oldalon az SZMSZ olyan változata szerepel ahol bizottsági tagként olyan képviselő van feltüntetve, aki már nem tagja a testületnek. Kérem, hogy az SZMSZ olyan változatát szíveskedjen részemre megküldeni, ami aktuális.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 21.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Karancsság Község Önkormányzata,

Tisztelt Tóth Gábor Úr!

Tájékoztatom, hogy a Szervezeti- és Működési Szabályzatnak és
módosításainak hatályos állapota található a Nemzeti Jogszabálytár
felületén.

A bizottsági tagok névsora csak függeléke a SZMSZ-nak.

A többszöri  képviselői  lemondás miatt megüresedett bizottsági helyre a
Képviselő-testület legutóbbi ülésén választott új tagot. Ennek
megfelelően a függelék kicserélésére is rövidesen sor fog kerülni.

Tisztelettel:
Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége

2019.06.21. 10:20 keltezéssel, Tóth Gábor írta:

idézett részek megjelenítése