Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A BME kancellár, kancellár-helyettes, kabinet főnök, kancellária igazgatóságainak igazgatói és igazgató-helyettesei, kancellária osztályainak osztályvezetői fizetésével kapcsolatos adatokat az alábbi bontásban
-név
-beosztás
-havi bruttó alapilletmény
-havi béren kívüli juttatás
-részesül-e és ha igen mekkora összegű költségtérítésben: mobiltelefon használat, utazási költségtérítés, étkezési támogatás, egyéb
-az egyetem biztosít számára eszközt: mobiltelefon, laptop, autó, egyéb
-2020-as évben jutalom címen kifizetett bruttó összeg

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 3.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Tisztelt Kovács Péter!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez 2021. április 3-án érkezett közérdekű adatigénylése alapján tájékoztatom, hogy álláspontunk szerint az Ön által meghatározott bontásban kért adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Info törvény (Infotv.) 3. § (2) bekezdése alapján személyes adatok körébe tartoznak. Az Egyetem ugyanakkor az Infotv. 1. melléklet III. 2. pontja alapján az Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat korábban már nyilvánosságra hozta, amelyre tekintettel közérdekű adatigénylését az Infotv. 27. § (3a) bekezdése alapján a nyilvános forrás megjelölésével teljesítjük:
https://kancellaria.bme.hu/kozerdeku-ada...

Üdvözlettel:

Pál Tamás
kabinetfőnök
________________________________________________

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellári Kabinet
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. "R" épület, II. emelet 207.
Tel: +36-1-463-3244
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése