Kampánykiadások 2016. október és november

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kormány 2016. októberi és 2016. novemberi tájékoztató kampányainak összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:

- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok,
online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora
költségen
- hány és milyen típusú közterületi hirdetés jelent meg, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2016. december 9-én 15:39-kor és 15:43-kor kelt elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni „a kormány 2016. októberi és 2016. novemberi tájékoztató kampányainak összköltségét, és részletezését az alábbiak szerint:
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiában (újságok, online felületek, tv-k, rádiók nevesítve) mennyi hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány és milyen típusú közterületi hirdetés jelent meg, mekkora költségen, melyik cég(ek) felületein.”

Továbbá korábbi közérdekű adatigénylése kapcsán tájékoztatást kért, hogy „lezárult-e már a 2016. augusztusi és 2016. szeptemberi lakossági tájékoztató kampányok teljesítésigazolása”.

Közérdekű adatigénylése kapcsán tájékoztatom, hogy 2016. november során tájékozató kampány nem került megvalósításra. Az október 2-i népszavazás eredményéről tartott októberi lakossági tájékoztató keretében megjelent nyomtatott sajtóban, online felületeken, rádióban, televízióban és közterületen megjelent hirdetések, valamint kreatív és nyomdai szolgáltatást ellenértékeként összesen 991.372.985 Ft értékben történt kifizetés.
Közterületen óriásplakát, lengőkaros és citylight típusú hirdetések jelentek meg. Továbbá tájékoztatom, hogy az augusztusi és szeptemberi kampányok teljesítésigazolásai megtörténtek.
Tisztelettel felhívom figyelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábbi állásfoglalására, miszerint az adatkezelő kizárólag a kezelésében lévő adatokat köteles kiadni, azaz minőségileg más, új adat előállítására nem köteles (NAIH-4205-2/2012/V.) Az Ön által kért részletes adatok vonatkozásában – a dokumentumok jelentős terjedelmére tekintettel, amint korábbi adatigényléseiből Ön előtt is ismert –, a dokumentumokba való betekintési jogot biztosítjuk. Kérem, hogy a közérdekűadat-igénylésében jelzett adatokba való betekintés előtt, annak időpontját egyeztesse a +36 (1) 795-7382-es telefonszámon.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Budapest, 2016. december 23.

Üdvözlettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése