Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Farkas Angéla ( 8360 Keszthely , Fehér György u. 2. II.14.) cimen 2014. és 2015. években milyen képesitéssel rendelkezett ?
2. A képesitést mikor szerezte ?
3. Rendelkezett-e 2014. és 2015. években orvosi kamarai tagsággal ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 28.

Üdvözlettel:

Vajda Attiláné

ÁEEK Főigazgatói Titkárság, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt Vajda Attiláné!

A kérdésben szereplő adatok egészségügyi dolgozó alap- és működési nyilvántartásával függenek össze.

Tájékoztatom, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 111-112. §-a értelmében az egészségügyi szakképesítéseket szerzett személyeket alapnyilvántartásba, az önálló egészségügyi tevékenységvégzésre jogosult személyeket pedig működési nyilvántartásba kell venni.

Mind az alap-, mind a működési nyilvántartás közhiteles nyilvántartás, melynek vannak a törvényben meghatározott publikus, bárki által megismerhető adatai. A nyilvántartást vezető szervnek ezen adatokat nyilvánossá kell tenni, az alap- és működési nyilvántartás egyéb adatai azonban sem az egészségügyről szóló törvény, sem az Infotörvény értelmében nem publikusak.

Az egészségügyi dolgozók publikus adatai az Eütv. 111-112. § értelmében:
- az egészségügyi dolgozó neve, az egészségügyi tevékenység végzése során használt neve (saját családi és utóneve vagy születési neve),
- az egészségügyi dolgozó által megszerzett (egészségügyi) szakképesítés, az egészségügyi ágazati szakmai képzések keretében megszerzett szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése, a képzés nyelve,
- az egészségügyi dolgozó nyilvántartási száma, a nyilvántartásának jogszabályban meghatározott típusa (orvos/fogorvos, gyógyszerész, egyéb klinikai szakma, egészségügyi szakdolgozó),
- a korlátozott alkalmasság ténye,
- az egészségügyi tevékenység szüneteltetésének ténye.

A publikus adatok, a kereséshez szükséges útmutatóval együtt megtalálhatóak a https://kereso.enkk.hu címen.

Tisztelettel:

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából:

Halmi Ildikó
Titkársági szakreferens

Főigazgatói Titkárság
H-1125 Budapest, Diós árok 3.
t: + 36 1 393 5070
m: + 36 30 635 6566
f: + 36 1 375 7253
e: [email address]
i: www.aeek.hu

idézett részek megjelenítése