Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1 Attachment

BÉKÉS  MEGYEI  KERESKEDELMI  ÉS  IPARKAMARA
Chamber  of  Commerce  and  Industry  of  Békés  County
[1]. Békéscsaba, Penza ltp. 5. H-5601 Pf.: 135. Tel./Fax:(36-66) 324-976, 451-775
email: [2][Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara request email]                 web: [3]www.bmkik.hu
                                                                                                  

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

[4][FOI #11219 email]                                

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

ikt. szám: 258-3-2/2018.

ügyintéző: Novodomszki Orsolya

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához (továbbiakban Kamara) 2018.
május 28-án eljuttatott közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérdéseire,
a törvényes határidőn belül, az alábbi választ adom:

 

A Kamara teljes mértékben eleget tesz a jogszabályoknak, így a
közfeladatok ellátása körében gazdálkodási adatait is rendszeresen
közzéteszi.

A kamarai hozzájárulásból származó éves kamarai bevétel összegét az
évenként elkészített és közzétett egyszerűsített beszámolók tartalmazzák.

A kért időszak – 2012. január 1-től 2017. december 31-ig – beszámolói a
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, a közérdekű adatok 3.
pontjában találhatók a következő elérési útvonalon:

[5]http://bmkik.hu/kozadat

 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 34/A. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezetek a kamarai
közfeladatok ellátására kötelesek fizetni. 

 

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett valamennyi gazdálkodó szervezet (az
összes regisztrált vállalkozás) részére a kamara kötelezően,
térítésmentesen nyújtandó alapszolgáltatásokat köteles biztosítani, a
kamarai hozzájárulás ezen alapszolgáltatások (tanácsadás gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresés,
pályázatfigyelés) és az ezekhez kapcsolódó kamarai közfeladatok (gazdasági
általános érdekérvényesítés, a gazdasági tárgyú előterjesztések és
jogszabályok tervezetei szakszerű véleményezésének biztosítása, az üzleti
forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megőrzése,
fokozása, a gazdasági kamaráknál vezetetett  nyilvántartások egységes
rendszerének kialakítása, nemzetközi kereskedelemfejlesztés, stb.)
ellátására, mindezek technikai, infrastrukturális és humán erőforrásbeli
feltételeinek fenntartására kerül felhasználásra.

 

A Kamara feladatait nem kizárólag  hozzájárulásból valósítja meg, arra
bevételeinek összessége áll rendelkezésére, és nincs kötelezettsége a
bevételi forrásokra egyenként visszavezethetően kimutatni a feladat
ellátásához szükséges egyes kiadásait. Ezért az egyes szerződésekben a
felek neve az egyes konkrét eljárásokban nem minősül közérdekű adatnak.

 

Az Infotv. 30.§-ának (7) bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szerv
gazdálkodásának átfogó, tételes, az adatkezelő költésvetésének részletes
ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései az
irányadók. Ennek megfelelően a közfeladatot ellátó szervek gazdálkodásának
célszerűségét, eredményességét, valamint törvényességét érintő
ellenőrzések lefolytatására külön törvényben meghatározott szervek
jogosultak és nem az Infotv. szerinti adatigénylő.

 

Az adatkezelő az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján csak a kezelésében
lévő közérdekű adatok kiadására köteles. Ha azonban a kért adatot az
igényelt formában nem állították elő, az adatkezelő az adatkérést nem
tudja teljesíteni, mert csak a létező és általa kezelt adat közlésére
köteles. Az adatkezelő a rendelkezésére nem álló, általa össze nem
állított, a meglévő adatokból új adatsor előállítására nem kötelezhető.

 

Az adatigény teljesítése, függetlenül attól, hogy az egyes részadatokat a
Kamara kezelésében lévő dokumentumok, illetve nyilvántartások
tartalmazzák, olyan kimutatás készítését, új adatsor összeállítását tenné
szükségessé, amelyet a Kamara az igényelt formában nem kezel, ezért a kért
módon azok kiadása sem lehetséges és erre a Kamara nem is kötelezhető.

 

 

Békéscsaba, 2018. június 12.

 

 

Tisztelettel:

Tóth Zsolt s.k.

titkár

 

References

Visible links
2. mailto:[Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara request email]
3. http://www.bmkik.hu/
4. mailto:[FOI #11219 email]
5. http://bmkik.hu/kozadat