Kamarai hozzájárulások és felhasználásuk, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig a kamarai hozzájárulásból befolyt összeget évenkénti bontásban, valamint az e bevétel terhére történt kifizetések megjelölését a kifizetés célja, a felhasznált összeg, illetve a szerződéses partner megjelölésével, szintén évenkénti bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

VKIK, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

2018. május 28-án érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva az alábbi
választ adjuk.

 

A kamarai regisztrációs rendszer 2018. május 29-i adatai alapján a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére 2012. január 1. és
2017. december 31. között összesen 644 791 204 Ft kamarai hozzájárulás
befizetés érkezett az alábbi éves bontás szerint:

-       a 2012. évre vonatkozóan: 114 610 408 Ft,

-       a 2013. évre vonatkozóan: 109 135 403 Ft,

-       a 2014. évre vonatkozóan: 109 549 843 Ft,

-       a 2015. évre vonatkozóan: 104 629 801 Ft,

-       a 2016. évre vonatkozóan: 104 260 927 Ft,

-       a 2017. évre vonatkozóan: 102 604 822 Ft.

 

A beérkezett összegek felhasználására vonatkozóan a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara éves tevékenységével, működésével kapcsolatos
szakmai és pénzügyi beszámolók, feladattervek megtalálhatók honlapunk
„Működés” menüpontjában, vagy az alábbi linkeken:

-       [1]Feladattervek

-       [2]Szakmai Beszámolók

-       [3]Mérlegek és eredménykimutatások és kiegészítő mellékletek

 

A kamarai hozzájárulás felhasználását a kamarai törvény 34/A.§-ának (1)
bekezdése határozza meg, amelynek értelmében a gazdálkodó szervezet a
kamarai közfeladatok ellátásához köteles hozzájárulást fizetni. Ezen
túlmenően a kamarai nyilvántartásba bejegyzett valamennyi gazdálkodó
szervezet részére a kamara a következő térítésmentesen nyújtandó
alapszolgáltatásokat köteles biztosítani:

-       tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben,

-       üzleti partnerkeresés,

-       pályázatfigyelés.

 

A kamarai hozzájárulásból származó bevételek – kiegészítve az önkéntes
kamarai tagdíjakkal és egyéb bevételeinkkel – ezen alapszolgáltatások és
az ezekhez szorosan kapcsolódó alábbi kamarai közfeladatok ellátására
(szolgáltatások, kiadványok, újság, rendezvények, képzések stb.), azok
technikai, infrastrukturális és humán erőforrás (bérjellegű kifizetések)
feltételeinek fenntartására kerülnek felhasználásra.

-       általános gazdasági érdekérvényesítés,

-       tanácsadás,

-       gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok, tervezetek
szakszerű véleményezésének biztosítása,

-       az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás
tisztességének megőrzése, fokozása,

-       a gazdasági kamaráknál vezetetett nyilvántartások egységes
rendszerének kialakítása,

-       nemzetközi kereskedelemfejlesztés,

-       stb.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kamarai hozzájárulásból származó bevételek terhére
teljesített kifizetéseket elkülöníthetően nem tartjuk nyilván, azonban
kizárólag a jogszabályban meghatározott működési célokra használjuk fel,
amelyet [4]független könyvvizsgálói jelentésekkel is alá tudunk
támasztani. Emellett éves működésünket (bevételeink felhasználását,
kiadásaink alakulását) és következő évi feladatterveinket kamaránk
[5]Ellenőrző Bizottsága, Elnöksége és Küldöttgyűlése hagyja jóvá minden
évben.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Somogyi Istvánné főtitkár

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Tel.: +36-88-429-008

Fax: +36-88-412-150

[6][VKIK request email]

[7]www.veszpremikamara.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése