Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a minisztérium és háttérintézményeinek munkatársai részére 2012-ben, ezen belül külön az év végén kifizetett jutalmak vagy jutalomjellegű juttatások (prémium,
szabadságmegváltás, stb.) végösszegét, az egy főre jutó
átlagösszeget, valamint vezető beosztású munkatársak esetén nevüket és a kapott pontos összeget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 14.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

info (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett, az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és háttérintézményeinél adott jutalmakkal kapcsolatos adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumánál foglalkoztatottak részére 2012. áprilisában – a munkahelyen történő megfelelő megjelenés támogatására – a Minisztériumnál dolgozók részére ruházati költségtérítés került kifizetésre személyenként 140.000 Ft értékben. További juttatásként 2012. decembere folyamán egyszeri természetbeni juttatásként személyenként 100.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány került kifizetésre.
Nem részesültek a fenti juttatásokban a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 6. §-ában meghatározott állami vezetők.

A fentieken kívül a Minisztériumnál foglalkoztatott részére egyéb, jutalom jellegű kifizetés nem történt.

Tájékoztatom továbbá, hogy az állami vezetők részére célprémium kifizetésére a Minisztériumnál nem került sor.

A szabadságmegváltás lehetséges eseteiről a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 107. § (2) bekezdése rendelkezik. E szerint a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a kormánytisztviselő a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. Mindezek alapján az adatigénylésében megjelölt, jutalom jellegű szabadságmegváltás a közigazgatási szerveknél nem lehetséges.

A Minisztérium háttérintézményeire vonatkozó jutalmak tekintetében az adatkezelő szerv nem az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hanem az érintett költségvetési szerv. A Minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények listáját mellékelten megküldöm.

Jogorvoslati tájékoztató:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentés tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Üdvözlettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető úr megbízásából

dr. Zselinszky Eszter belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Zselinszky Eszter!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin