Jutalmak és prémiumok 2013

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat és háttérintézményei, a tulajdonában álló cégek vezető beosztásban lévő munkatársai 2013-ban mennyi jutalmat illetve prémiumot kaptak, milyen indoklással?

Kérem, hogy a jutalmakra és a prémiumokra vonatkozó adatokat a következő bontásban küldjék el részemre:

- Ki kapta (mely cégnél, vagy önkormányzati egységnél dolgozik az illető, mi a beosztása, mi a neve)?
- Miért?
- Mennyi jutalmat kapott összesen 2013-ban az adott személy?
- Az adott cég mennyi jutalmat osztott ki összesen 2013-ban?
- Összesen az Önkormányzat valamint a háttérintézményei mennyi jutalmat osztottak ki 2013-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 18.

Üdvözlettel:

Vidos Mihály

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Vidos Mihály részére

Ügyintéző: dr. Nagy Klára

Iktatószám: 79862-2/2013.

Tárgy: tájékoztatás-adás

 

Tisztelt Vidos Mihály Úr!

 

2013. december 18-án érkezett, jutalom-kifizetéssel összefüggő
közérdekűadat-igénylése, amellyel kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (3) bekezdése alapján
az adatigénylés nem tekinthető egyértelműnek, így szíveskedjen azt az
alábbiak szerint pontosítani, valamint az Infotv. 26. § (1) bekezdése
alapján az igényelt közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot
kezelő és azt kiadni jogosult szervhez fordulni.

 

A megkeresésben pontosan meg kell jelölni az igényelt adatoknak a körét,
azonban nem világos az „önkormányzat munkatársa”, a „háttérintézmény”, az
„önkormányzati egység” jelentéstartalma, ilyen fogalmakat jogszabály sem
ismer. Az önkormányzatnak nincsenek alkalmazottai, munkatársai, hiszen az
önkormányzat nevében a döntéseket – elsődlegesen – a képviselő-testület
hozza, mely választott tisztségviselőkből áll.

 

Abban az esetben pedig, ha más szerv – tehát nem Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – vonatkozásában igényel
adatot (pl. önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaság), akkor nem az Önkormányzat az adatkezelő, hiszen az
intézmények és gazdasági társaságok alkalmazottai felett a munkáltatói
jogot nem az Önkormányzat gyakorolja.

 

Tájékoztatom továbbá Önt arról, hogy azon adatok, amelyeket igényel –
részben – személyes adatnak minősülnek. Személyes adat csak akkor lehet
közérdekből nyilvános adat, ha annak „nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli.” [Infotv. 3. § 6. pont] A kormánytisztviselők és
köztisztviselők (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) személyes
adatainak közérdekből nyilvános jellegéről a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 179. §-a rendelkezik, ez azonban nem
sorolja fel a jutalmat. Törvény a kormánytisztviselőkre irányadó
szabályoknál még szűkebb kört határoz meg közérdekű adatként a
közalkalmazottak tekintetében. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 83/B. § (2) bekezdése
szerint közérdekből nyilvános adatnak kizárólag a közalkalmazott neve és
besorolása minősül. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók esetében pedig az Mt.
nem határoz meg közérdekből nyilvános adatot. Így adatigénylése legfeljebb
nem személyhez rendelt, összesített adatra irányulhat, azaz az adatkezelő
(munkáltató) által jutalom kifizetésére fordított éves összegre.

 

Tájékoztatásként közlöm továbbá, hogy a jutalomadás esetén a munkáltatónak
nincsen törvényi indokolási kötelezettség, másrészről közérdekű adatnak
csak tényadat minősülhet, így egy álláspont, vélemény az alkalmazottak
munkájáról nem tekinthető annak.

 

Kérem a fentieknek megfelelően szíveskedjen eljárni.

 

Győr, 2013. december 20.

 

Szíves közreműködését megköszönve,

tisztelettel:

 

 

Dr. Nagy Klára

jogi koordinációs referens

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160

 

Tisztelt Dr. Nagy Klára!

Az adatigénylésemre kapott válasszal nem vagyok elégedett, más önkormányzatok részletes adatokat szolgáltattak arról, hogy az önkormányzati munkatársak, önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények munkatársai mennyi prémiumot vagy jutalmat kaptak.
Kérem, hogy adatigénylésemet teljesíteni szíveskejden, ellenkező esetben jogi lépéseket teszünk.

Üdvözlettel:

Vidos Mihály

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Vidos Mihály részére
Ügyintéző: Dr. Nagy Klára
Iktatószám: 3346-2/2014.
Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Vidos Mihály Úr!

2014. január 8-án érkezett válaszlevelével kapcsolatban az alábbiakat adjuk elő.

1. Fenntartjuk továbbra is azon álláspontunkat, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok és intézmények munkatársai tekintetében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem adatkezelő. A közérdekűadat-igénylést az a személy vagy szerv tudja teljesíteni, aki vagy amely az adatgazda, azaz az adat birtokában van. A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is ennek megfelelően határozza meg: közérdekű adat az az adat, amely az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében van. [3. § 5. pont] Ennek megfelelően az önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények munkatársai tekintetében az Önkormányzat adatot nem tud szolgáltatni, hiszen a gazdasági társaságok és intézmények alkalmazottai tekintetében nem gyakorol munkáltatói jogot. Szíveskedjen ezen adatigénylésével az adatgazdát megkeresni. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közérdekűadat-kezeléséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény is szól.

2. Úgyszintén megerősítjük, hogy Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőire és munkavállalóira vonatkozó adatok személyes adatok, amelyek csak szűk - a 79862-2/2013. iktatószámú levelemben hivatkozott törvényekben meghatározott - körben nyilvános adatok (közérdekből nyilvános adatok). Az Ön által igényelt adatok nem esnek ezen törvényi rendelkezések alá. Előző levelemben tájékoztattam arról is, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében kizárólag összesített adatot igényelhet.

3. Továbbra is jelezzük, hogy a közérdekűadat-igénylése nem határozza meg az igényelt adatok pontos körét, és további problémát jelent, hogy a 2013. december 18-án és 2014. január 8-án érkezett levele között átfedés, ellentmondás van. Erre tekintettel adatigénylésének - mint adatgazda - olyan formában teszünk eleget, ahogy azt a megkeresett szerv érthette. Amennyiben ettől a szándéka eltér, szíveskedjen az adatigénylését az 79862-2/2013. iktatószámú levél szerint pontosítani. Ennek megfelelően a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői tekintetében rendelkezünk adattal, melyre vonatkozóan az adatgyűjtésig és a jogszabályban meghatározott határidőben történő teljesítésig szíves türelmét kérjük.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a közérdekűadat-igénylés elutasításával szemben bírósági felülvizsgálattal élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen, a köztisztviselői és munkavállalói kifizetések tekintetében Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellen a Győri Járásbíróságnál. Tájékoztatom arról is, hogy a bírósági felülvizsgálat mellett lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jog sérelme esetén. Ebben az esetben a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a vizsgálat lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti, intézkedések megtételéről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Győr, 2014. január 10.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Klára
jogi koordinációs referens

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi és Önkormányzati Osztály

9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: + 36 96 500-406
Fax: + 36 96 500-160

idézett részek megjelenítése

Dr. Nagy.Klára, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Vidos Mihály részére

                                                                                 
Ügyintéző: Dr. Nagy Klára

                                                                                 
Iktatószám: 3346-3/2014.

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

 

Tisztelt Vidos Mihály Úr!

 

A 3346-2/2014. iktatószámú levélre hivatkozással ezúton tájékoztatjuk Önt
arról, hogy Farkasné dr. Lukácsy Zita, mint az Esély Győri Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
1.045.500,- prémiumot kapott a 2013. évben, melyről Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 9/2013.
(II. 13.) GATUBI  határozattal döntött. További jutalom- és
prémium-kifizetés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságainak vezető tisztségviselői számára nem történt.

 

 

Kérem a fentiek szíves elfogadását.

 

Győr, 2014. január 17.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Klára

jogi koordinációs referens

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi és Önkormányzati Osztály

 

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: + 36 96 500-406

Fax: + 36 96 500-160