Tisztelt Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Mekkora bruttó összeg áll rendelkezésre József Főhercegi Palotára, neoreneszánsz kertre és istállóra? A Beruházási Ügynökség korábbi beszámolójában szereplő bruttó 56 milliárd forint helyes összeg?

2. A József Főhercegi Palota, neoreneszánsz kert és istálló egyes ütemeire mekkora összegű szerződéseket kötöttek, melyik céggel, milyen határidőkkel. Az első és a második ütem költségeit elküldték, ezek idén áprilisban befejeződtek, a helyszínen meggyőződtem, hogy az építkezés zajlik, a további ütemek árát is szeretném megtudni.

3. Mekkora nettó összegbe kerül a palota teljes kivitelezése?

4. Az épületben az Alkotmánybíróság fog helyet kapni?

5. Korábbi válaszukban azt írták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem írtak ki közbeszerzést. Hogyan választották ki a Magyar Építőt? Mely cégektől kértek még ajánlatot, azok mekkora összeggel pályáztak?

6. A beszerzés során hogyan biztosították azt, hogy a kiválasztott cégek nem élnek vissza a nemzetbiztonsági információkkal? Van erre valamilyen tanúsítványuk (pl. NATO-minősítés)? Vagy egyszerűen csak "bíznak" bennük?

7. Az istállóban lerakhatom majd a lovam, ha azzal érkezem?

8. Mennyibe kerül az épülő Várgarázs III. teljes kivitelezése, ezt melyik cég nyerte el?

9. A Várgarázs III. kivitelezésére miért nem írtak ki közbeszerzést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 13.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Vezérigazgató, Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Alulírott, Madaras Bence vezérigazgató a Várkapitányság NZrt. (székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) képviseletében, hivatkozva a 2023. július 13. napján elektronikus levél útján beérkezett, közérdekű adatigénylés tárgyában kelt kérelmére, ezennel az alábbiakat kívánom a szíves tudomására hozni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.evi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás határidejét 15 nappal meghosszabbítom.

Kérem a fenti válasz elfogadását!

Tisztelettel,

Madaras Bence | vezérigazgató

VÁRKAPITÁNYSÁG Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
1519 Budapest, Pf. 365

[email address]
varkapitanysag.hu

idézett részek megjelenítése

Vezérigazgató, Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

Tisztelt Zsilák Szilvia!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2023. 07. 13-án a [Várgondnokság request email]
e-mail címre elküldött elektronikus levél útján előterjesztett adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.

1. kérdés: Mekkora bruttó összeg áll rendelkezésre József Főhercegi Palotára, neoreneszánsz kertre és istállóra? A Beruházási Ügynökség korábbi beszámolójában szereplő bruttó 56 milliárd forint helyes összeg?
Válasz az 1. kérdésre: A beruházás forrását a felmerülés mértékéig és ütemében a Beruházási Alap biztosítja. A beruházás megvalósítására rendelkezésre álló összeg, amelyet társaságunk 2022. évi éves beszámolójában is feltüntettünk: 23 998 608 eFt.

2. kérdés: A József Főhercegi Palota, neoreneszánsz kert és istálló egyes ütemeire mekkora összegű szerződéseket kötöttek, melyik céggel, milyen határidőkkel. Az első és a második ütem költségeit elküldték, ezek idén áprilisban befejeződtek, a helyszínen meggyőződtem, hogy az építkezés zajlik, a további ütemek árát is szeretném megtudni.
Válasz a 2. kérdésre: A 3. ütem kivitelezésére vonatkozó szerződéses összeg nettó 17 115 104 125 Ft, a szerződő fél a Magyar Építők Zrt., a teljesítési határidő 2025. december 31. A negyedik ütemre még nincs szerződés.

3. kérdés: Mekkora nettó összegbe kerül a palota teljes kivitelezése?
Válasz a 3. kérdésre: Mivel az utolsó ütemre szerződés még nincs, ezért a teljes összegre adat nem áll rendelkezésre.

4. kérdés: Az épületben az Alkotmánybíróság fog helyet kapni?
Válasz a 4. kérdésre: Ezen kérdése nem az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű adatra irányul.

5. kérdés: Korábbi válaszukban azt írták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem írtak ki közbeszerzést. Hogyan választották ki a Magyar Építőt? Mely cégektől kértek még ajánlatot, azok mekkora összeggel pályáztak?
Válasz az 5. kérdésre: A szerződő partner kiválasztása nemzetbiztonsági mentesített eljárásrendben lefolytatott versenyeztetési eljárások szerint történt. A nyertes ajánlattevőn kívüli további ajánlattevőkre vonatkozó adatokat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. §-ának (11) és (12) bekezdése alapján nem áll módunkban kiadni.

6. kérdés: A beszerzés során hogyan biztosították azt, hogy a kiválasztott cégek nem élnek vissza a nemzetbiztonsági információkkal? Van erre valamilyen tanúsítványuk (pl. NATO-minősítés)? Vagy egyszerűen csak "bíznak" bennük?
Válasz az 6. kérdésre: A 492/2015 (XII.30.) Korm. rendelettel szabályozott eljárás alapján nemzetbiztonsági mentességgel érintett eljárásoknál a mentesítési kérelemben meghatározott biztonsági követelményeknek, valamint a Társaságunk Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának megfelelően a pályáztatás során felhívandó cégek esetén szigorú előírásokat alkalmazunk, kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken szereplő gazdasági társasággal köthető szerződés.

7. kérdés: Az istállóban lerakhatom majd a lovam, ha azzal érkezem?
Válasz az 7. kérdésre: Ezen kérdése nem az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű adatra irányul.

8. kérdés: Mennyibe kerül az épülő Várgarázs III. teljes kivitelezése, ezt melyik cég nyerte el?
Válasz az 8. kérdésre: A versenyeztetési eljárást a Magyar Építők Zrt. nyerte, a kivitelezés költsége: nettó 17 465 695 007 Ft. A kivitelezés része egy új hűtő- és gépészeti központ, amely az újjászülető épületek, a Budavári Palota, a Vöröskereszt-székház, a Honvéd Főparancsnokság és a József főhercegi palota energiaellátását szolgálja majd.

9. kérdés: A Várgarázs III. kivitelezésére miért nem írtak ki közbeszerzést?
Válasz az 9. kérdésre: Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága határozatával mentesítette a Várkapitányságot az Egykori József főhercegi palota újjáépítése és az ahhoz szorosan kapcsolódó Várgarázs III. tárgyú beruházás vonatkozásában a Kbt. hatálya alól a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjára és a 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletre tekintettel.

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 25. ) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérem a fenti válaszok elfogadását.

Tisztelettel,

Madaras Bence | vezérigazgató

VÁRKAPITÁNYSÁG Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
1519 Budapest, Pf. 365

[email address]
varkapitanysag.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Vezérigazgató!

Az ön által említett harmadik és negyedik ütem milyen munkálatokat takar?

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Vezérigazgató, Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

Tisztelt Zsilák Szilvia!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2023. szeptember 21-én a [email address] e-mail címre érkezett elektronikus levél útján előterjesztett adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom.
Kérdés: Az ön által említett harmadik és negyedik ütem milyen munkálatokat takar?
Válasz: A harmadik ütemet a József főhercegi palota következő munkálatai képezik: a palota homlokzatzárásának kiépítése, fő gépészeti és elektromos munkák, gerincvezetékek lefektetése, távhűtő vezeték üzembe helyezéséhez szükséges munkák, a palota kiemelt tereinek komplett kiépítése, az iroda terek, az étterem és a konyha kivitelezése, a várfal épület felőli oldalának rekonstrukciós munkái, az épület körüli feltöltési munkák.
A negyedik ütem az egykori Istálló épületének rekonstrukcióját célozza az eredetitől eltérő funkcióval, turisztikai, kulturális és gasztronómiai szolgáltatásoknak fog helyet adni az ingatlan.

Kérem a fenti válaszok elfogadását.

Tisztelettel,

Madaras Bence | vezérigazgató

VÁRKAPITÁNYSÁG Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
1519 Budapest, Pf. 365

varkapitanysag.hu

idézett részek megjelenítése