Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Ezúton is köszönjük a munkatársaink, Katus Eszter / Fülöp Orsolya számára május 6-án nyújtott iratbetekintési lehetőséget.
https://kimittud.hu/request/jelados_boja...

A megismert információk szerint a Paksi Atomerőmű megbízásából külső intézet által kihelyezett jeladós bóják (mérőegységek) többek között 2023. július 17. és 19. között is végeztek méréseket a Duna 1525,5 fkm-énél.

Ez alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztjük elő:

Kérjük, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni

- A mérőegységek által felvett/mért összes vízhőmérséklet-adat másolatát az összes mérőegység és mindkét vízmélység (50 cm, 150 cm) tekintetében, 2023. július 17., 18. és 19. napokra teljes körűen, elektronikusan szerkeszthető táblázat vagy adatbázis formájában.

- Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az említett (de meg nem nevezett) külső intézet közötti kutatás-fejlesztési szerződés másolatát, amelynek keretében kihelyezték a mérőegységeket és elvégezték a méréseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 13.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu!

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a közérdekű adatigény megválaszolására
rendelkezésre álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft!

 

Az adatigénylésük 2. pontjára vonatkozóan tájékoztatjuk Önöket, hogy a
kért szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az alábbi linken érhető el:
[1]https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/s...

 

Az adatigénylés 1. pontjával kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a
kért szerződés Közbeszerzési Műszaki Leírása 4) Részletes feladat
leírásának 1.4 pontja (A kibocsátott meleg kondenzátor hűtővíz részletes
vizsgálata különböző üzemállapotok mellett) és 1.5 pontja (3D bójás mérés)
keretében végez a külső vállalkozó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére
vizsgálatokat és méréseket. Az elvégzett vizsgálatokról és mérésekről a
külső vállalkozó a szerződés Közbeszerzési Műszaki Leírásának 4.1 pontja
(Részjelentések készítése) alapján összefoglaló jelentésekben tájékoztatja
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t.

Az adatigénylésben kért mérőegységek által felvett/mért vízhőmérséklet
adatokat összefoglaló jelentést a 2023/2 jelentés tartalmazza, amelynek
vonatkozó részébe az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 7030 Paks, hrsz.: 8803/17
szám alatti székhelyén található Tájékoztató és Látogatóközpontban –
előzetes írásbeli időpontegyeztetés alapján – munkanapokon hétfőtől
péntekig, 08.00 és 15.00 óra között betekintést biztosít az irányadó
jogszabályok által biztosítottak szerint. A szerződés alapján átadott, a
betekintés keretében elérhető összefoglaló jelentésben szereplő adatokon
túlmenően az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem rendelkezik a mérőegységek által
felvett/mért adatokkal.

 

Kérjük, a jelen e-mail címre történő válaszlevél útján szíveskedjenek
visszajelezni, mikor alkalmas Önöknek az összefoglaló jelentés
megtekintése.

 

Fentieken túlmenően tájékoztatjuk továbbá, hogy társaságunk a közzétételi
kötelezettségét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény („Kgt.”) rendelkezései alapján
látja el. Ennek értelmében társaságunk szerződéseinek adatai a Kgt.
alapján megtalálhatóak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. honlapján:
[2]https://atomeromu.mvm.hu/-/media/PAZrtSi...

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Szekszárdi Törvényszéken (7100 Szekszárd,
Dózsa György u. 2.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel:

 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft., kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.