Jegyzői Titkárság létszáma, juttatásaik

Horváth Tamás made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:

- 2020-ban hányan dolgoztak a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán?
- 2020-ban kik dolgoztak a Jegyzői Titkárságon? (név, munkakör megnevezése)
- 2020-ban milyen juttatást kaptak a Jegyzői Titkárság munkatársai (név és kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, külön megbízásokat stb.)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012-ben kiadott állásfoglalása szerint: "a vezetőknek kifizetett rendszeres, eseti, pénzbeni és természetbeni juttatások, így a szabadságmegváltás, jutalom, helyettesítési díj, kereset-kiegészítés, céljuttatás összege a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett személyes adatnak minősülnek, azokat bárki megismerheti..." (állásfoglalás száma: NAIH-6351-2/2012/V.).

Másik állásfoglalásában a NAIH kimondta: "A törvény erejénél fogva tehát a kormánytisztviselők és a köztisztviselők illetményére vonatkozó adat közérdekből nyilvános, az erre vonatkozó adatigényléseket polgármesteri hivatal esetében a jegyző köteles teljesíteni. Álláspontom szerint az illetményre vonatkozó adatok körét – figyelemmel a Kttv. 13. §-ában szereplő, az egyenlő bánásmód követelményét és érvényesülését előíró szabályokra is – tágan kell értelmezni, abba beletartoznak a közszolgálati jogviszonyra tekintettel, illetve azzal összefüggésben szerzett egyéb járandóságok, juttatások is. Ezen adatok nyilvánossága segítheti – egyebek mellett – az illetményre és egyéb pénzbeli, természetbeli juttatásokra vonatkozó egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését is." (állásfoglalás száma: NAIH-4931-2/2012/V.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 25.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 25. napján elektronikus úton benyújtott, a
Jegyzői Titkárság létszámára és alkalmazottainak juttatásaira vonatkozó
közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Bognár Ferencné, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésére a
csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]