Jegykiadó automaták rendelkezésre állása

Az igénylés sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök tulajdonában lévő összes jegykiadó automata (JKA) rendelkezésre állásának adatait 2019. összes hónapjára vonatkozólag, hónaponként, 2019. szeptemberig bezárólag, beleértve minden egyes automata…
– azonosítóját (pl.: JKA-921)
– helyszínét (pl.: Vecsés-Kertekalja)
– rendelkezésre állását 0 és 24 óra között, százalékban
– rendelkezésre állását 8 és 20 óra között, százalékban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 14.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
elnökségi tag
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. október14.-n beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatteljesítés időpontját, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29 § (2) szakasza értelmében 15 nappal meghosszabbítjuk.
Figyelembe véve adatigénylésének Társaságunkhoz beérkezett és a válaszadásra meghosszabbított időpontokat, a teljesítés határideje, 2019. november 13.-ra módosul.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt. közadat

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. 10. 14. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következő választ adjuk.

Mellékelten megküldjük a jegykiadó automatákkal kapcsolatos 2019 július 01. – szeptember 30. időszakra vonatkozó rendelkezésünkre álló adatokat.
Az adatok napi és óránkénti bontásban, továbbá az adott hónap összesítő adatait tartalmazzák. Az adatok diagramon is szerepelnek.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése