Jegykiadó automaták állapota

Az igénylés részben sikeres volt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök tulajdonában lévő összes jegykiadó automata (JKA) jelenlegi állapotát, beleértve minden egyes automata…
– azonosítóját (pl.: JKA-921)
– helyszínét (pl.: Vecsés-Kertekalja)
– állapotát (pl.: működik / nem elérhető / hibás / letiltva)
– nem működőképes állapota esetén a hiba okát (pl.: eltömítve)
– nem működőképes állapota esetén a hiba fennállásának időtartamát (pl.: 3 órája / 7 hónapja), továbbá – amennyiben elérhető – a hiba észlelésének pontos dátumát és időpontját (pl.: 2019. május 15., 11:27:54)
– 1. nyomtatójának állapotát (pl.: működik / hibás)
– 1. nyomtatójának nem működőképes állapota esetén az 1. nyomtató hibájának okát (pl.: elfogyott a papír)
– 1. nyomtatójának nem működőképes állapota esetén az 1. nyomtató által végrehajtott utolsó nyomtatási művelet dátumát és időpontját (pl.: 2019. május 15., 11:27)
– 2. nyomtatójának állapotát (pl.: működik / hibás)
– 2. nyomtatójának nem működőképes állapota esetén a 2. nyomtató hibájának okát (pl.: elfogyott a papír)
– 2. nyomtatójának nem működőképes állapota esetén a 2. nyomtató által végrehajtott utolsó nyomtatási művelet dátumát és időpontját (pl.: 2019. május 15., 11:27)
– bankkártyás termináljának állapotát (pl.: működik / hibás / letiltva)
– bankkártyás termináljának nem működőképes állapota esetén a bankkártyás terminál hibájának okát (pl.: nincs adatkapcsolat)
– bankkártyás termináljának nem működőképes állapota esetén a bankkártyás terminál hibája fennállásának időtartamát (pl.: 3 órája / 7 hónapja)
– legutolsó karbantartásának dátumát és időpontját (pl.: 2019. május 15., 11:27).

Kérem továbbá, hogy tüntessék fel az adatok rögzítésének dátumát és időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 2.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunkhoz 2019. június 2-án beérkezett közérdekű adatigényével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozva a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2019. június 2-án beérkezett közérdekű adatok megismerésére irányuló igényével kapcsolatban ezúton mellékelten megküldjük a jegykiadó automatákkal kapcsolatosan a Táraságunk kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, elektronikus nyilvántartásunkban rögzített, 2019. június 8-án 18:00 órakor lekérdezett állapot szerinti adatokat.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése