Járványhelyzet és járványügyi intézkedések

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikusan megküldeni részemre a következőket.

1. Kérem, tájékoztasson, hogy 2021. április 1-én, 2021. április 15-én, 2021. április 30-án, valamint 2021. május 15-én vagy ha ezekre a napokra nézve nem rendelkeznek adattal, akkor az ezekhez a dátumokhoz legközelebbi olyan napon, amikor adat áll rendelkezésükre, az egyes bv. intézetekben és intézményekben, objektumonként (ha nincs objektumra lebontott adat, akkor bv. intézetenként és intézményenként):
1.1. a személyi állomány hány tagja volt igazoltan aktívan fertőzött koronavírus-fertőzéssel?
1.2. hány fogvatartott volt igazolt koronavírus-fertőzéssel járványügyi elkülönítésben?
1.3. hány fogvatartott volt fertőzés gyanúja miatt, de nem igazolt koronavírus-fertőzéssel járványügyi megfigyelés alatt?
1.4. hány fogvatartott volt a koronavírus-fertőzöttsége okán súlyos állapotban lélegeztetőgépen?
1.5. hány fogvatartottat ápoltak civil egészségügyi intézményben? Közülük hány fogvatartottnak voltak a koronavírus-fertőzésre utaló tünetei?

2. Kérem, tájékoztasson, hogy 2021. május 15-ig az egyes bv. intézetekben és intézményekben, objektumonként (ha nincs objektumra lebontott adat, akkor bv. intézetenként és intézményenként) összesen:
2.1. hány igazoltan koronavírus-fertőzött fogvatartott volt?
2.2. az igazoltan koronavírus-fertőzött fogvatartottak közül hányan kapták el a koronavírus-fertőzést a büntetés-végrehajtási intézetben vagy intézményben való fogvatartás alatt?
2.3. hány befogadott személyről bizonyosodott be később, hogy befogadásakor koronavírus-fertőzött volt?

3. Kérem, tájékoztasson, hogy 2020. április 1. és 2021. május 15. között bv. intézetenként és intézményenként hány alkalommal, hány fogvatartott esetében engedélyezték a Bv. tv. 116. § (1) bekezdése szerinti büntetés-félbeszakítást az egyes bv. intézetekben és intézményekben az adott intézetparancsnokok vagy igazgatók? Összesen hány alkalommal engedélyezték a büntetés-félbeszakítást a hivatkozott időszakban az intézetparancsnokok vagy igazgatók? Az egyes intézetekben és intézményekben, valamint összesen a hivatkozott időszakban a büntetés-félbeszakításokra hány esetben került sor egészségügyi ok miatt?

4. Kérem, tájékoztasson, hogy az adatszolgáltatáshoz legközelebb eső időpontig, de legkorábban 2021. április 30-ig összesen:
4.1. hány fogvatartott hunyt el koronavírus-fertőzésben,
4.2. a koronavírus-fertőzésben elhunyt fogvatartottak közül hány személy szerepel a https://koronavirus.gov.hu/elhunytak oldalon,
4.3. a koronavírus-fertőzésben elhunyt fogvatartottak közül hány személy büntetését szakították félbe,
4.4. az elhunyt fogvatartottak az egészségügyi intézménybe kerülésüket megelőzően hányan, mely bv. intézetben vagy intézményben voltak fogva (a fogvatartás jogcímétől függetlenül),
4.5. az elhunyt fogvatartottak közül hányan voltak letartóztatásban,
4.6. közülük hányan hunytak el bv. kórházban és hányan civil kórházi osztályon, hány más helyen (pl. otthonukban) és milyen helyen,
4.7. az elhunyt fogvatartottak hány évesek voltak, valamint közülük hányan rendelkeztek valamilyen alapbetegséggel,
4.8. milyen alapbetegségekkel rendelkeztek az érintett elhunyt fogvatartottak,.

5. Kérem, tájékoztasson, hogy az adatszolgáltatáshoz legközelebb eső időpontig, de legkorábban 2021. április 30-ig összesen:
5.1. a személyi állomány hány tagja hunyt el koronavírus-fertőzésben,
5.2. az elhunyt személyi állományi tagok közül hányan mely bv. intézetben vagy intézményben dolgoztak,
5.2. közülük hányan rendelkeztek valamilyen alapbetegséggel,
5.3 milyen alapbetegségekkel rendelkeztek az érintett elhunyt személyi állományi tagok.

6. Az országos parancsnok úr a Belügyi Szemle 2020./10. szám 127-145. oldalán megjelent írásában hivatkozott a veszélyhelyzet és az esetleges enyhítések lehetőségének felmérése kapcsán a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által alkalmazott folyamatos értékelő-elemző tevékenységre:
„A bv. szervezet a veszélyhelyzet kapcsán a megelőzéshez szükséges intézkedéseket megtette, a vírus esetleges bekerülése esetére a megfelelő eljárásrendeket, protokollokat kidolgozta. Folyamatos értékelő-elemző tevékenység keretében vizsgáljuk az enyhítések lehetőségét, szem előtt tartva a személyi állomány és a fogvatartottak egészségének megóvását, a fogvatartás rendjét és a büntetés-végrehajtás biztonságát” (idézett mű: 143.o.)
Kérem szíves tájékoztatását ezzel összefüggésben arról, hogy:
6.1. Melyek a járványügyi kockázatra irányuló folyamatos értékelő-elemző tevékenység elemei?
6.2. Milyen gyakorisággal vizsgálják felül a járványügyi korlátozások szükségességét?
6.3. Kik és mely szervek vesznek részt az értékelő-elemző tevékenységben? Kérem, szíveskedjen rendelkezésre bocsátani a feladat-leírásukat és a tevékenységükre vonatkozó szabályzó(ka)t.
6.4. Kérem, hogy szíveskedjen a rendelkezésre bocsátani az értékelő-elemző tevékenység eredményeként született hatályos döntéseket, utasításokat, intézkedési terveket.
6.5. Kérem, hogy bocsássa rendelkezésre az értékelő-elemző tevékenység keretében készült iratokat, dokumentumokat és protokollokat.
6.6. Kérem, hogy szíveskedjen rendelkezésre bocsátani azt a dokumentumot, intézkedési tervet, amely meghatározza, hogy milyen feltételek esetén változtatnak a bv. intézetekben meghozott járványügyi korlátozásokon.
6.7. Kérem, hogy szíveskedjen rendelkezésre bocsátani azt a dokumentumot, intézkedési tervet, amely meghatározza, hogy milyen lehetséges enyhítésekről dönthetnek a járványügyi korlátozások változtatása esetén.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom szíves figyelmét továbbá, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazása során az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatából következően az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a valószínűsítés nem jelenthet pusztán általános hivatkozást a járványra, hanem az esetlegesen ellátatlanul maradó közfeladatot ténylegesen nevesíteni kell, az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből garanciaként következik, hogy az Infotv. szerinti határidőtől való eltérés konkrét okaira az adatkezelőnek kell rámutatnia.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 19.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság