Járőrkutyák

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miskolci Önkormányzati Rendészet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a MIŐR szolgálati járőrkutyákra vonatkozó hivatalos járőrkutyákra és a
kutyavezetőkre vonatkozó engedélyeket, vizsgaeredményeiket(sajtóhírek
szerint 4 ilyen kutyával rendelkezik a város), vásárláshoz, képzésükhöz
köthető szerződéseket, és annak mellékleteit. A kutyák minősítési
fokozatára vonatkozó dokumentációkat.

A korábbi levelükben jelzett tény, hogy már máshol(hol?) teljesítenek szolgálatot, nem jelenti a kért dokkumentációk hatályvesztését, és továbbra is közérdekű adatnak minősülnek. Mindazon által az áthelyezésükre vonatkozó adatok is, így kérem ezeket is legyenek szívesek megküldeni!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 2.

Üdvözlettel:

Kiss Gábor

Miőr Ügyfélszolgálat, Miskolci Önkormányzati Rendészet

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatom, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészet befogadta megkeresését, valamint a a szükséges intézkedés megtételéről elektronikus iratának érkezését követő napon gondoskodik.

Ügyében válaszadásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az iránymutatóak.

Levelét megköszönve tisztelettel:

Miskolci Önkormányzati Rendészet

AUTOMATIKUS ÜZENET, kérjük erre az e-mailre ne válaszoljon!