Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .pdf fájlformátumban megküldeni részemre az alábbi adatokat az Önök tulajdonában álló, illetve az Önök által karbantartási kötelezettség mellett bérelt összes vasúti személyszállító kocsira, motorkocsira és motorvonatra és mozdonyra vonatkozólag, pályaszám és típus szerint egyesével lebontva:
– UIC pályaszám (pl.: 91 55 0431 001-1 vagy 50 55 21-55 634-9)
– a jármű sorozatjele kocsik, motorkocsik és betétkocsik esetén (pl.: Bp, Bzx)
– a jármű honállomása
– a jármű honos karbantartási telephelye
– fenntartásba bevont (igen/nem)
– az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
– a következő fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
– jelenleg közforgalomba állítható-e (igen/nem)
– amennyiben jelenleg nem állítható közforgalomba:
a) az utolsó utasforgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap)
b) az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 22.

Üdvözlettel:

Gergits Konrád

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2024. 02. 22. napján megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adatigénylésében foglaltak alapján jelen levelünkhöz mellékelt táblázatokban megküldjük az összes vasúti személyszállító kocsi, motorkocsi és motorvonatra vonatkozóan igényelt adatokat. A táblázatok tartalmazzák pályaszám és típus szerint lebontva a járművek utolsó üzemben töltött napját, továbbá az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírását.

Budapest, 2024. március

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése