Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Jagodics Milán munkaszerződése

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 18.

Üdvözlettel:

László Ferenc

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Melléklet

Tisztelt László Ferenc!
 
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által 2019. július 18. napján 2:10 PM-kor, a Közönségszolgálat részére,
[[1][FOI #13077 email]] elektronikus levelezési
címről küldött, „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés – Jagodics Milán
munkaszerződése” tárgyú megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk.
 
Ön a fent hivatkozott „Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés – Jagodics
Milán munkaszerződése” tárgyú megkeresését az alábbiak szerint
terjesztette elő:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre –
Jagodics Milán munkaszerződése”
 
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 3. § 5. pontja illetve 6.
pontja az alábbiak szerint határozza meg a közérdekű adat illetve a
közérdekből nyilvános adat fogalmát:
„[3. § E törvény alkalmazása során: …] 5. közérdekű adat: az állami vagy
helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”
 
Az Infotv 3. § 2. pontja definiálja a személyes adat fogalmát:
„[3. § E törvény alkalmazása során: …] 2. személyes adat: az érintettre
vonatkozó bármely információ;”
Az Infotv. 26. § (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg azon
személyes adatok körét, amelyek közérdekből nyilvános adatnak
minősülhetnek:
26. § (2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat-
és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött
adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből
nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet
és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény
rendelkezései irányadóak.
 
Fentiekből következik, hogy az Ön által kiadni kért adat – „Jagodics Milán
munkaszerződése” – az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak
minősül. Személyes adatnak minősülő adat közérdekű adat iránti igény
iránti megkeresésre hivatkozással bárki számára csak és kizárólag akkor
tehető megismerhetővé, ha a kiadni kért személyes adat az Infotv. 3. § (6)
bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatnak minősül. Az Infotv. 26. §
(2) bekezdése nem nevesíti az Ön által kiadni kért adatot azon adatok
között, melyek közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Ezen túlmenően a
hatályos magyar jogrendszerben nem ismert olyan törvényi szintű
rendelkezés, amely alapján az adatigény címzettje –
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – mint munkáltató által
kötött bármely munkaszerződés közérdekből nyilvános adatnak minősülne.
Minderre tekintettel – lévén, hogy az adatigényben megjelölt, megismerni
kívánt adat nem minősül sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános
adatnak –, az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti igényt
elutasítjuk.
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.
Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásunk
átvételéről szóló visszajelzését.
 
Tisztelettel:
 
 
 
MTVA Sajtó Osztály

Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA
 
 
 
 

idézett részek megjelenítése