Irattári dokumentumok ( EMMI

Nagy Gábor Olivér made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Nagy Gábor Olivér

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tételesen felsorolva, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) Egyedi Iratkezelési Szabályzata 1. függelékének (EMMI Irattári Terve (2021)) Különös Részében meghatározott, E105 tételszám alatt, azaz az Országos Diákjogi Tanács működésével és Diákparlamenttel kapcsolatos ügyeiről, milyen dokumentumokkal rendelkezik.

Kérem vegye figyelembe a közérdekű adatigénylésemnél a következőket:
1. Különös tekintettel térjen ki az Országos Diákparlamentekkel (nem keverendő a megyei diákparlamentekkel) és azok megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos összes dokumentumokra, szerződéskötésekre, megbízásokra és az ott készült jegyzőkönyvekre.
2. Kérem, a felsorolásában lehetőleg tüntesse fel a dokumentumok iktatószámát (vagy egyéb egyértelmű, egyedi azonosítószámát), terjedelmét, megismerhetőségükre, nyilvánosságukra vonatkozó információt (nyilvános, megismerhető, nem megismerhető, bizalmas etc.), vagy az egyéb olyan dokumentumokra vonatkozó, szorosan a dokumentumokkal kapcsolatos információkat, amelyek egy adatsorban kezelendők.
3. Amennyiben a fenti bekezdésben kért adatok, azaz a dokumentumokkal kapcsolatos egyéb információk, egy adatsorban, egyszerű lekérdezéssel nem kiadhatóak és megismerhetőek, úgy kérésem ezen részét tekintse tárgytalannak, megfelelve az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozata által kimondott elvnek, mi alapján az adatkezelő – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívom továbbá szíves figyelmét arra is, hogy amennyiben igényemnek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése veszélyezteti az EMMI veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását, így az igénynek vagy az igény teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldésének határidejét 45 napban jelöli meg (a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) és (6) bekezdésére hivatkozva), úgy az alapjogsértő gyakorlat elkerülése érdekében ne felejtse el magát alávetni az Alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozatában foglaltaknak, amiben megállapította, hogy a fent hivatkozott 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 11.

Üdvözlettel:
Nagy Gábor

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: II/7634-4/2021/ADATVED                   

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

Nagy Gábor Olivér

részére

[1][FOI #19175 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A következő közérdekű adatigényléssel fordult tárcánkhoz: 

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tételesen
felsorolva, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:
EMMI) Egyedi Iratkezelési Szabályzata 1. függelékének (EMMI Irattári Terve
(2021)) Különös Részében meghatározott, E105 tételszám alatt, azaz az
Országos Diákjogi Tanács működésével és Diákparlamenttel kapcsolatos
ügyeiről, milyen dokumentumokkal rendelkezik.

Kérem vegye figyelembe a közérdekű adatigénylésemnél a következőket:

1.         Különös tekintettel térjen ki az Országos Diákparlamentekkel
(nem keverendő a megyei diákparlamentekkel) és azok megszervezésével,
lebonyolításával kapcsolatos összes dokumentumokra, szerződéskötésekre,
megbízásokra és az ott készült jegyzőkönyvekre.

2.         Kérem, a felsorolásában lehetőleg tüntesse fel a dokumentumok
iktatószámát (vagy egyéb egyértelmű, egyedi azonosítószámát), terjedelmét,
megismerhetőségükre, nyilvánosságukra vonatkozó információt (nyilvános,
megismerhető, nem megismerhető, bizalmas etc.), vagy az egyéb olyan
dokumentumokra vonatkozó, szorosan a dokumentumokkal kapcsolatos
információkat, amelyek egy adatsorban kezelendők.

3.         Amennyiben a fenti bekezdésben kért adatok, azaz a
dokumentumokkal kapcsolatos egyéb információk, egy adatsorban, egyszerű
lekérdezéssel nem kiadhatóak és megismerhetőek, úgy kérésem ezen részét
tekintse tárgytalannak, megfelelve az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.)
AB határozata által kimondott elvnek, mi alapján az adatkezelő – kizárólag
az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre, illetve
az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat,
adatsor előállítására.”

 

 

A kért adatok tekintetében tájékoztatom, hogy igényében megjelölt
bontásban az adatok továbbra sem állnak tárcánk rendelkezésére.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 29. § (1a) bekezdése alapján az
adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

 

Tekintettel arra, hogy a 2021. szeptember 14. napján érkezett közérdekű
adatigénylése, valamint jelen - 2021. november 11-én érkezett -
adatigénylése azonos adatkörre irányul, és az azonos adatkörbe tartozó
adatokban változás nem állt be, így igényét az Infotv. 29. § (1a)
bekezdése alapján elutasítom.

 

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2021. november 26.

 

 

Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése