Tisztelt Dél-Budai Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az információt, hogy a tankerületi központ végez-e a GDPR 29. cikkében meghatározott adatkezelést.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 20.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Molnár Beáta, Dél-Budai Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Technikai okok miatt rossz helyre címzett válaszlevelünket mellékelve
csatolom..

 

 

Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató úr megbízásából, tisztelettel:

 

[1]MOB

 

From: Molnár Beáta
Sent: Wednesday, January 10, 2024 4:55 PM
To: '[email address]'
<[email address]>
Subject: közérdekű adatigénylésre válasz

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékletben csatoltan küldöm az adatigénylésére írt válaszlevelünket.

 

Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató úr megbízásából, tisztelettel:

 

[2]MOB

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links

Szigeti Viktória

Tisztelt Dél-Budai Tankerületi Központ!

Köszönettel megkaptam jogértelmezése és az értelmezett jogszabályok közérdekű információit, közadatait.

Kérem, ha a következő jogszabályokat azok egyértelmű tartalmától eltérően értelmezi, az eltérő jogértelmezése, jogi állásfoglalása közadatait szintén szíveskedjen rendelkezésemre bocsátani.

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Az adatigénylésnek a közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igény teljesítése
a) a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében nem lévő – így különösen az irányítása vagy felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő – adat beszerzését, begyűjtését, vagy
b) a közfeladatot ellátó szerv tényleges kezelésében lévő közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok összevetése útján a kezelésében lévő adatokhoz képest új adat előállítását
tenné szükségessé.
(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet.
(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 12.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Havaj Beatrix Hajnalka dr., Dél-Budai Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelem a tárgyban jelzett levelet.

 

Tisztelettel:

 

Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató úr megbízásából

 

[1]image001dr. Havaj Beatrix Hajnalka

Jogi és esélyegyenlőségi referens

Belső visszaélés-bejelentések felelőse

Mb. adatvédelmi tisztviselő és védelmi referens

Dél-Budai Tankerületi Központ

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Telefon: +36 (1) 795-8267

Mobil:    +36 (30) 117-7246

[2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Szigeti Viktória

Tisztelt Dél-Budai Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő információk iránti adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő, tevékenységével kapcsolatos válaszát.

A tankerületi központ
1. a 2015. évi CCXXII. törvény 1. § (továbbiakban: törvény) 17a. szerinti elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szerv?
2. ha biztosítja, mióta biztosítja a hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézését a törvény 1. § 30a. szerinti központi állami szolgáltatással?
3. milyen tankerületi feladatkörbe tartozó ügyeket intézhet a törvény 1. § 30a. szerinti központi állami szolgáltatással, és mi a hatáskörbe tartozó ügyeknek a szolgáltatás felületén a pontos megnevezése?
4. kit tekint a törvény 1. § 48 szerinti ügyfelének - az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személynek vagy egyéb jogalany ak, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja - a 3.-ban megadott ügyekben? (Megjegyzés: atörvény 2. § (5) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e Részben foglalt rendelkezéseket az (1)–(4) bekezdés hatálya alá nem tartozó, funkcionális működésével összefüggő ügyekben is alkalmazhatja.)
5. a törvény 1. § 25. szerinti információátadást - információk együttműködő szervek közötti átadását és átvételét - végez-e?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 16.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Havaj Beatrix Hajnalka dr., Dél-Budai Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelem a tárgyban jelzett válaszlevelet.

 

Tisztelettel:

 

Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató úr megbízásából

 

[1]image001dr. Havaj Beatrix Hajnalka

Jogi és esélyegyenlőségi referens

Belső visszaélés-bejelentések felelőse

Mb. adatvédelmi tisztviselő és védelmi referens

Dél-Budai Tankerületi Központ

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Telefon: +36 (1) 795-8267

Mobil:    +36 (30) 117-7246

[2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló jog és az alábbi információk alapján az információ (adat, ismeret, tájékoztatás) kérés (igény) elutasításával kapcsolatban a következő információ (tájékoztatás, ismeret, adat) iránti igényt (kérést) nyújtom be.

Ismeret, információ, jog:

UNITED NATIONS
https://sdgs.un.org/goals/goal16#targets... :
Target 16.10
Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements.
16
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
(United Nations The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015: https://sdgs.un.org/goals)

UNESCO
https://www.unesco.org/en/right-informat...
The General Assembly of the United Nations appointed UNESCO in in September 2015 as the custodian UN agency for global monitoring of Sustainable Development Goal (SDG) indicator 16.10.2 : “number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for ’public access to information".

UNESCO advocates for access to information as a fundamental freedom and a key pillar in building inclusive knowledge societies. The organization promotes rights and values outlined in the Article 19 of the Universal declaration of Human Rights. Access to information serves as an integral part of freedom of expression and is an important tool for promoting the rule of law, other rights and building trust. It is an enabler for sustainable development in areas such as health, environment, addressing poverty and fighting corruption.

Universal Declaration of Human Rights

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 26
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

Információ, tájékoztatás kérése (ismeret, adat igénylése):

1. Kérhet és kaphat információt, tájékoztatást, adatot és kérdezhet bármely gyerek, tanuló a tankerületi központtól?

2. Kérheti bárki azt az információt, tájékoztatást, adatot a tankerületi központtól, hogy ad-e a tankerületi központ az 1. pontban foglalt és a fentiekből megismerhető jog gyakorlásáról érthető tájékoztatást (információt) a gyerekeknek, tanulóknak?

3. Kérheti bárki azt az ismeretet, információt, tájékoztatást a tankerületi központtól, hogy ad-e a tankerületi központ iskolája az 1. pontban foglalt és a fentiekből megismerhető jog gyakorlásáról érthető tájékoztatást (információt) a gyerekeknek, tanulóknak?

Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2024. február 11.

Üdvözlettel:
Szigeti Viktória

Melléklet

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

A KÖZGYŰLÉS kinyilvánítja az EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATÁT, mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletben tartását, továbbá hogy fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi intézkedésekkel biztosítsa azok általános és tényleges elismerését és alkalmazását mind a tagállamok népei körében, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei körében.

19. cikk
Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, tájékozódhasson és terjeszthessen információkat és eszméket bármilyen kifejezési módon.

26. cikk
A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint támogatnia kell az Egyesült Nemzeteknek a béke fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét.
(https://www.coe.int/hu/web/compass/the-u...)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) alkotmánya szerint a szervezet „a béke és biztonság fenntartását segíti elő azáltal, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést, abból a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül, mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”. A szervezet az oktatás, a természettudományok, a társadalomtudományok, a kultúra, valamint a kommunikáció és információ területén fejti ki tevékenységét. Az UNESCO programjai középpontjában áll az oktatás elérése mindenki számára; nemzetközi és kormányközi tudományos programokkal támogatja a természet- és társadalomtudományi kutatást; támogatja a kulturális identitás kifejezését; védi a világ természeti és kulturális örökségét; támogatja az információ szabad áramlását és a sajtószabadságot, továbbá erősíti a fejlődő országok kommunikációs kapacitását.
(https://oecd-parizs.mfa.gov.hu/page/az-u...)

A Fenntartható Fejlődési Célok (FFC-k) a jövőre vonatkozó, a fenntartható fejlődés alapelveire, eszméjére alapozott fejlődés, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés, nemzetközi fejlődés, azaz a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait foglalja össze. Az ezzel kapcsolatos globális programot - "Világunk átalakítása" címmel - az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében fogadták el 2015-ben.

2015 szeptemberében 193 ország a következő 17 célt fogadta el:[4][5]

A szegénység felszámolása. (A szegénység minden formájának megszüntetése a világon mindenhol.)
Az éhezés megszüntetése. (Az éhínség megszüntetése, élelmiszer-biztonság létrehozása, az élelmezés fejlesztése és fenntartható mezőgazdaság létrehozása.)
Jó egészség. (Egészséges élet biztosítása és jólét megteremtése minden korosztályban élő minden egyes ember számára.)
Minőségi oktatás. (Átfogó és igazságos minőségi oktatás megteremtése és egész életen át folytatott tanulmányok lehetőségének létrehozása mindenki számára.)
Nemek közötti egyenlőség. (Nemek közötti egyenlőség létrehozása, és minden nő és lány felemelkedésének elősegítése.)
Tiszta víz és köztisztaság. (Fenntartható vízgazdálkodás biztosítása, a vízhez és közegészségügyhöz való hozzáférése biztosítása minden ember számára.)
Újrahasznosítható és megfizethető energia. (Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energia biztosítása mindenki számára.)
Jó munkalehetőségek és gazdaságok. (Hosszan tartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedés létrehozása, teljes és eredményes foglalkoztatás, valamint méltó munka biztosítása mindenki számára.)
Innováció és jó infrastruktúra. (Alkalmazkodó infrastruktúra kiépítése, átfogó és fenntartható iparosodás megteremtése, valamint az innováció támogatása.)
Egyenlőtlenség csökkentése. (Egy országon belüli és országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése.)
Fenntartható városok és közösségek. (Fenntartható, befogadó, biztonságos és alkalmazkodó városok és más emberi települések létrehozása.)
A források felelősségteljes használata. (Fenntartható fogyasztási és termelési szokások kialakítása.)
Fellépni az éghajlatváltozás ellen. (Gyors cselekedetek a klímaváltozás és hatásai leküzdésének érdekében.)
Fenntartható óceánok. (A fenntartható fejlődés érdekében az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata.)
Fenntartható földhasználat. (A Föld ökoszisztémáinak fenntartható használata, fenntartható erdőgazdálkodás, az elsivatagosodás leküzdése, valamint a talaj degradációjának visszafordítása, valamint a biodiverzitás csökkenésének megállítása.)
Béke és igazság. (A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmak létrejöttének elősegítése, mindenki számára elérhető igazságszolgáltatás biztosítása, és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézmények létrehozása.)
Partnerség a fenntartható fejlődésért. (A végrehajtás módjainak biztosítása és a fenntartható fejlődés globális partnerségének felélesztése.)

https://unis.unvienna.org/unis/hu/topics...

Havaj Beatrix Hajnalka dr., Dél-Budai Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelem a tárgyban jelzett választ.

 

Tisztelettel:

 

Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató úr megbízásából

 

[1]image001dr. Havaj Beatrix Hajnalka

Jogi és esélyegyenlőségi referens

Belső visszaélés-bejelentések felelőse

Mb. adatvédelmi tisztviselő és védelmi referens

Dél-Budai Tankerületi Központ

1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Telefon: +36 (1) 795-8267

Mobil:    +36 (30) 117-7246

[2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
2. mailto:[email address]