Iparvágányok a 37-es és 38-as számú vasútvonalon

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formátumban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett 37-es és 38-as vasútvonalon 2022. augusztus 1. napján hatályban lévő összes állandó és ideglenes sebességkorlátozást, és a korlátozás bevezetésének és megszüntetésének várható időpontját.
Valamint tájékoztassanak a pályához Marcaliban, Mesztegnyőn, Böhönyén és Nagyatádon kapcsolódó ipar- és rakodó vágányok használhatóságáról és az engedélyezett pályasebességről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Kovács Zoltán
+36305515789

Kelt: 2022. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2022. augusztus 1-jén igényelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

Marcaliban különféle gazdasági társaságok rendelkeznek sajátcélú vágánnyal, melyek forgalomképesek, illetve van olyan sajátcélú vágány, amely „kapacitás fenntartás” állapotban van. A közforgalmú rakodóhelyek forgalomképesek a IV. vágány és a homlokrakodó kivételével.

Mesztegnyőn egy gazdasági társaság rendelkezik sajátcélú vágánnyal. A vágány forgalomképes, azonban a közforgalmú rakodóhelyre kapacitás nem foglalható a vágányok műszaki állapota miatt.

Böhönyén a közforgalmú rakodóhelyek közül csak a III. számú vágány rakodóhelye használható 100 méter hosszban.

Nagyatádon kettő gazdasági társaság rendelkezik sajátcélú vágánnyal, melyből az egyik társaságé forgalomképes, míg a más cég sajátcélú vágányai a forgalomból ki vannak zárva. A közforgalmú rakodóhelyek forgalomképesek.

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására jelezzük, hogy az érintett vasútvonalak állandó és ideglenes sebességkorlátozásával kapcsolatos információk üzleti titoknak minősülnek, ezért – figyelemmel az Infotv. 27. §- ának (3) bekezdésében foglaltakra – azok megismerésére Ön nem jogosult. A MÁV Zrt. hatályos hálózati üzletszabályzata alapján kizárólag a MÁV Zrt.-vel szerződésben álló vállalkozó vasúti társaságok munkavállalói részére tesszük elérhetővé az Ön által igényelt adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Köszönöm szépen az információkat.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán