Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Integritási Megállapodás költsége

Szabó Árpád made this Közérdekűadat request to Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Szabó Árpád to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési eljárás lebonyolításának átláthatósága és a minél nyíltabb verseny érdekében a Budapesti Közlekedési Központ megbízta a Transparency International Magyarországot az eljárás monitorozásával.

A Transparency International honlapja szerint a Lánchíd felújítása kapcsán kiírt közbeszerzési eljárásba 2020. szeptember 24. napján kapcsolódott be a Transparency International.

Ezt követően a BKK és a Transparency International között 2020. október 13. napján létrejött az Integritási Megállapodás, mely szerint a Transparency International fog őrködni a közbeszerzés tisztasága fölött a szerződés megkötéséig.

A BKK és az A-HÍD Zrt. közötti szerződés aláírása 2021. február 2. napján megtörtént.

A BKK honlapján olvasható, hogy ott lesznek láthatóak a Transparency International Magyarország jelentései a Lánchíd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatban, ilyen jelentés azonban a mai napig nem került feltöltésre honlapjukra.

A fentiek alapján szíveskedjenek tájékoztatni az alábbiakról:

- Mennyi volt a Megállapodás szerinti monitoring költsége? Válaszukhoz szíveskedjenek mellékelni a monitoring költségét megállapító dokumentumot!
- A nyertes ajánlattevő csatlakozott-e ehhez a megállapodáshoz? Kérem, válaszukhoz szíveskedjenek mellékelni a nyilatkozatát!
- Mikor lesznek elérhetőek a Transparency International jelentései a honlapjukon? Amennyiben a válaszuk megadásáig nem kerülnek feltöltésre honlapjukra a jelentések, szíveskedjenek azokat is mellékelni!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 17.

Üdvözlettel:

Szabó Árpád

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

3 Attachments

 

Ügyszám: 0038/0002995/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Szabó Árpád

[1][FOI #17306 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Szabó Árpád!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. február 17-én érkezett adatigénylésére,
az alábbi választ adjuk.

 

·         „Mennyi volt a Megállapodás szerinti monitoring költsége?
Válaszukhoz szíveskedjenek mellékelni a monitoring költségét megállapító
dokumentumot”!

 

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önnek a ma kiállított (a TI által
még nem aláírt) teljesítésigazolást, valamint Társaságunk által elfogadott
óraelszámolást.

 

·         „A nyertes ajánlattevő csatlakozott-e ehhez a megállapodáshoz?
Kérem, válaszukhoz szíveskedjenek mellékelni a nyilatkozatát”!

 

A kérdése megválaszolása érdekében csatoltan megküldjük Önnek az A-Híd
Zrt. nyilatkozatát.

 

·         „Mikor lesznek elérhetőek a Transparency International
jelentései a honlapjukon? Amennyiben a válaszuk megadásáig nem kerülnek
feltöltésre honlapjukra a jelentések, szíveskedjenek azokat is
mellékelni”!

 

A jelentés a BKK Zrt. honlapján, az alábbi linken érhető el:
[2]https://bkk.hu/hirek/2021/02/tisztessege....

 

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2021. március 4.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[3]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #17306 email]
2. https://bkk.hu/hirek/2021/02/tisztessege...
3. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szabó Árpád, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.