Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Budapest V., Kossuth Lajos utca 3., földszint (A001) ingatlanról a következő adatokat:

1. Az ingatlan státusza: bérbeadva / üres / elidegenítésre került / elidegenítése folyamatban van.
2. Az ingatlan állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas / rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.
3. Bérbeadás esetén kérem feltüntetni:
- milyen dátummal készült értékbecslés az ingatlanról,
- a bérlet időtartamát (dátumokkal),
- határozott/határozatlan jellegét,
- hogy pályázaton vagy azon kívül került-e bérbeadásra az ingatlan,
- amennyiben pályázaton kívül került bérbeadásra az ingatlan, úgy hány havi kauciót fizetett a bérlő,
- a bérleményben végzett tevékenységet,
- a havi bérleti díj összegét.
4. Amennyiben az ingatlan üres, kérem feltüntetni:
- mióta áll üresen az ingatlan.
5. Elidegenítés esetén kérem feltüntetni:
- az elidegenítés dátumát,
- az új tulajdonos nevét,
- milyen dátummal készült az elidegenítés alapjául szolgáló értékbecslés,
- az adásvételi szerződésben szereplő vételár nagyságát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 21.

Üdvözlettel:

Kovács Alex Gábor

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Jegyző, Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet