Iklad 03/5. hrsz-on lévő telep ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., az Iklad Cservölgyi ipartelep Iklad 03/5. helyrajzi számon 2023. július 10-én végzett hatósági ellenőrzések dokumentumait (jegyzőkönyveit).

2., a Hulladékgazdálkodási Hatóság által kiadott dokumentumot, amelyben megtiltotta az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet a Cservölgyi Ipartelep Iklad 03/5. hrsz.on, valamint azt a dokumentumot (határozatot), amelyben kötelezést adott ki a hulladékok engedéllyel rendelkező részére történő átadására.

3., a 2023. július 21-én a Cservölgyi ipartelep Iklad 03/5- hrsz-on lévő telephelyen történt hatósági ellenőrzés dokumentumait (jegyzőkönyveit).

A kért dokumentumokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által Iklad önkormányzat számára adott tájékoztatás alapján kérem:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, illetve a Pest Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya 2023. július 10. napján helyszíni ellenőrzést tartott az Iklad 03/5. hrsz.-ú ingatlanon.
A Hulladékgazdálkodási Hatóság megtette a szükséges intézkedéseket, megtiltotta az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet és kötelezést adott ki a hulladékok engedéllyel rendelkező részére történő átadásra. A kötelező határozat teljesítésének ellenőrzése során, a 2023. július 21. napján megtartott hatósági helyszíni ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy az akkumulátor hulladékok elszállításra kerültek teljes egészében a telephelyről.
A Népegészségügyi Osztály az ellenőrzés során hatáskörébe tartozóan nem észlelt intézkedésre okot adó hiányosságot.
A munkavédelmi hatósági ellenőrzés folyamatban van, jogsértés feltárása esetén megindul az eljárás és megtételre kerülnek a hatáskörébe tartozó intézkedések.”

https://www.iklad.hu/letoltesek/2023/202...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Üdvözlettel: