Íjásztelek-ügy

Szabó Balázs made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat!
Tisztelt Jegyző Asszony!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban részemre megküldeni illetve a városháza földszintjén található képviselői postaládámon keresztül papír alapú másolat formájában is rendelkezésemre bocsátani az ún. "íjásztelek-ügy" (Újpest Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között köttetett ingatlan-csere megállapodás) teljes dokumentációját, beleértve minden iratot, dokumentumot, szerződést, jegyzőkönyvet, feljegyzést, bizottsági és képviselő-testületi döntést, kormányhivatali állásfoglalást, továbbá az üggyel összefüggésben készült szakértői véleményeket, értékbecsléseket, térképeket, a Magyar Íjász Szövetséggel és egyéb érintettekkel folytatott levelezéseket.

Kérem, hogy mindazokat a dokumentumokat küldje meg részemre, melyeket Nagy István frakcióvezető úrnak a közelmúltban már rendelkezésére bocsájtott.

Tekintettel arra, hogy a 2022.12.08-i képviselő-testületi ülésen több alkalommal is elhangzott, hogy az ügy kapcsán felmerül a közokirat-hamisítás, a hűtlen kezelés, a sikkaszás, a hivatali visszaélés és a fedezet-nélküli kötelezettségvállalás gyanúja, kérem, hogy adatigénylésemnek soron kívül legyen szíves eleget tenni.

Jelezném továbbá Önnek, hogy az önkormányzat hivatalos honlapjáról, az Újpest.hu-ról, a 2022.06.22-i képviselő-testületi ülés (https://ujpest.hu/ules-tartalma/?testule...) anyagai közül eltűnt az íjásztelek-ügyre vonatkozó előterjesztés 1. sz. melléklete, mely az "Ingatlan-csereszerződés módosításokkal egységes szerkezetben" viselte. (https://ujpest.hu/wp-content/uploads/202...) Kérem ennek a dokumentumnak is a haladéktalan megküldését ill. az eltávolított melléklet visszahelyezését a honlapra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 11.

Üdvözlettel:

Szabó Balázs
önkormányzati képviselő

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mail-író!

Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megkapta, és ügyintézésre továbbítja az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.

Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket Hivatalunk tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben pedig a szükséges hatósági intézkedés megtételére kerül sor.

Amennyiben konkrét, folyamatban lévő közigazgatási üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintézésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata hivatalos honlapján a https://ujpest.hu elérhetőségen, az "Ügyintézés" fülön.

Ez az üzenet automatikusan került megküldésre.

Dr. Dallos Andrea
Jegyző
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1041 Budapest, István út 14.

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2022. december 11. napján elektronikus úton benyújtott
adatigénylésére, Dr. Dallos Andrea jegyző asszony megbízásából a csatolt
tájékoztatást adjuk.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Ferencné

titkárságvezető

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]