Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A kormány honlapján közzétett adatok szerint csak március és április hónapokban 36 szerződést kötöttek igazságügyi szakértőkkel. Ezzel kapcsolatosan szeretném megtudni:

1. Milyen projekthez volt szükség erre a 36 megbízásra?
2. Milyen eljárás keretében választják ki az igazságügyi szakértőket?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/14214/2020. – közérdekű adatigénylés

 

Bogád Zoltán úr részére                                          

[1][FOI #15305 email] 

 

 

Tisztelt Bogád Zoltán Úr!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

[2]cid:[email protected]    

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály  

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/14214/2020. – közérdekû adatigénylés

 

Bogád Zoltán úr részére                                          

[1][FOI #15305 email] 

 

 

Tisztelt Bogád Zoltán Úr!

 

A Pénzügyminisztérium részére 2020. július 20-án megküldött közérdekû adat
igénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A hazai forrásból nyújtott támogatások esetén az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. §
(2) bekezdés e) pont eb) alpontja, az európai uniós forrásból nyújtott
támogatás esetén az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §
(2) bekezdése szerint, amennyiben a támogatási szerzõdésben vagy támogatói
okiratban meghatározott támogatási összegen felül az eredeti támogatási
összeg 15 %-át meghaladó költségnövekmény – és ezzel együtt támogatási
igény – merül fel, további költségvetési támogatás csak akkor nyújtható,
ha a többletköltségek piaci árnak történõ megfelelését igazságügyi
szakértõi vélemény támasztja alá. Az igazságügyi szakértõ megbízásáról az
államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik, függetlenül attól, hogy a
támogatási szerzõdést mely állami szerv, vagy állami szerv megbízásából
eljáró szervezet kötötte, illetve hogy a támogatói okiratot mely szerv
bocsátotta ki.

 

A megjelölt idõszakban 7 hazai és 29 európai uniós forrásból
finanszírozott, költségnövekménnyel érintett projektben került sor
igazságügyi szakértõi vélemény beszerzésére a többletköltségek piaci árnak
történõ megfelelése alátámasztása céljából.

 

Az igazságügyi szakértõk kiválasztása érdekében a Pénzügyminisztérium mint
ajánlatkérõ a hatékony és felelõs gazdálkodás elvét szem elõtt tartva
minden esetben versenyeztetési eljárást bonyolít le, és (legalább) három
árajánlatot kér be a beszerzések megvalósítására irányadó, a
Pénzügyminisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló 3/2020. (II. 27.)
PM utasítás szabályai szerint, függetlenül attól, hogy a közbeszerzési
értékhatárok alatti értékû beszerzések megvalósításával és ellenõrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdés d) pontja szerint erre nem volna köteles.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[2]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése