Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hollós Annamária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Igazságügyi szakértő jogosultsága speciális személyek esetén

dr. Hollós Annamária made this Közérdekűadat request to Igazságügyi Minisztérium

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for dr. Hollós Annamária to read a recent response and update the status.

dr. Hollós Annamária

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kozma István Zoltán (Igazolványszám: 272550, cím: 5600 Békéscsaba Fényesi u. 91.) klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus igazságügyi szakértő rendelkezik-e gyermek, illetőleg autizmus szakirányú szakpszichológiai végzettséggel, illetőleg adhat-e igazságügyi szakvéleményt gyermek autista személyek pszichológiai állapotáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 2.

Üdvözlettel:

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

1 Attachment

Iktatószám: VII/37/2/2023.

dr. Hollós Annamária

Asszony részére

 

e-mail: [FOI #21777 email]

 

Tárgy: Válasz a közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

 

Tisztelt dr. Hollós Annamária!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerése iránti igényével összefüggésben az alábbiakról
tájékoztatom.

Mindenekelőtt tájékoztatom arról, hogy az adatigénylése Kozma István
Zoltán nevű szakértőre irányul, azonban ilyen néven igazságügyi szakértő
az igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szerepel. Az igényében megadott
igazolványszám és elérhetőségi cím alapján egyértelműen Kozma Zoltán Tibor
nevű szakértő azonosítható be.

A szakértő végzettségére vonatkozóan feltett kérdésével kapcsolatban
tájékoztatom, hogy erre az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
112. § (2) bekezdése alapján a közhiteles nyilvántartásnak minősülő
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának nyilvános adatai
szolgálnak, melyek a [1]https://kereso.enkk.hu/index.php linken
elérhetőek. Tájékoztatom továbbá arról, hogy az igazságügyi szakértői
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú
mellékletének 21. pontjában foglaltak alapján a klinikai és
mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia szakterület csak
összevontan található.

Az igazságügyi szakértői véleményadást érintő kérdésére vonatkozóan
tájékoztatom, hogy az Igazságügyi Minisztérium jogszabályi kötelezettsége
nem terjed ki az egyes szakterületek tartalmának nyilvántartására, ezért –
erre vonatkozó adat hiányában – a Minisztérium nem rendelkezik olyan
adattal sem, hogy az egyes szakkérdésekben mely szakértők jogosultak
szakvéleményt adni.

 

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítésért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Budapest, 2023. február 17.

Tisztelettel:

                                                                         
         Igazságügyi Minisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: dr. Hollós Annamária <[FOI #21777 email]>
Elküldve: 2023. február 2., csütörtök 15:55
Címzett: Közadat
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Igazságügyi szakértő jogosultsága
speciális személyek esetén
 
Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kozma István Zoltán  (Igazolványszám: 272550, cím: 5600 Békéscsaba Fényesi
u. 91.) klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus igazságügyi
szakértő rendelkezik-e gyermek, illetőleg autizmus szakirányú
szakpszichológiai végzettséggel, illetőleg adhat-e igazságügyi
szakvéleményt gyermek autista személyek pszichológiai állapotáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február  2.

Üdvözlettel:

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21777 email]

Is [IM request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Igazságügyi Minisztérium? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Hollós Annamária, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.