Hosszú távú villamosenergia termékek beszerzése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Hosszú távú villamosenergia termékek beszerzése A,B,C,D,E (Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/253, Közzététel dátuma: 2021.12.30., Iktatószám: 26245/2021, CPV Kód: 09310000-5) közbeszerzésben szereplő csomagokból az adatigénylés napjáig hány megrendelés történt, milyen mennyiségben, mekkora összegben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján
szíves tájékoztatására jelezzük, hogy az adatigénylés napjáig az alábbi
darabszámú, mennyiségű és összegű lehívás történt.

 

Lehívás Mennyiség Lehívás
értéke
[db] [MWh]
[EUR]
40 517 538 196 758
802

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Az adatok ebben a formában értelmezhetetlenek:

Lehívás Mennyiség Lehívás
értéke
[db] [MWh]
[EUR]
40 517 538 196 758
802

Kérem hónapokra lebontva, értelmezhető formában az adatokat megküldeni.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban beérkezett adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 (tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. §-a  alapján szíves
tájékoztatására közöljük az alábbiakat.

 

Az adatok értelmezhetősége tekintetében szeretnénk kiemelni, hogy azok
bizonyos árampiaci (tőzsdei) ismereteket igényelnek, különös figyelemmel
arra, hogy a különböző termékek felhasználása  jellemzően a vásárlás
időpontjától eltérő időszakban történik.

 

 

A fentieken túlmenően felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy a korábbi
táblázatban megadott adatokhoz képest történő eltérést az
adatszolgáltatást követően történt, október havi lehívások okozzák. A
második adatszolgáltatás már a 2022. október 17. napjától 2022. november
2. napjáig lehívott mennyiségeket is tartalmazza.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV Zrt.

 

idézett részek megjelenítése