Horvai Gabriella kirendelés, kompetencia és véleményével kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Lenti Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2013. 09. 04. napjától számított, jelen keltezésig 2018. 09. 04.-ig bezárólag a Lenti Rendőrkapitányság és a hozzá tartozó rendőrőrsök büntető ügyekben kirendelt dr. Horvai Gabriella (igazolványszám: 271097, cím: 8900, Zalaegerszeg Vorhota u. 10/A) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósághoz tartozó egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető Állami Egészségügyi Ellátó Központ hivatalos publikus adatbázisa https://kereso.enkk.hu/ szerint igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértővel kapcsolatos közérdekű adatigénylést.

(18 év alattiak gyermek és ifjúsági korosztály esetében)

1. nyomozás során hány alkalommal került (rendelte ki) a rendőrség élé a szakértő véleménye gyermekek esetében?

a. ebből hány alkalommal vizsgált a szakértő gyermek sértett vagy terhelt minősítésben?

31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § (1) Büntetőeljárás során, ha a szakkérdés tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálata, a terhelt beszámítási képességét a 17. § szerint kell vizsgálni. A beszámítási képesség vizsgálatát követően - ha a terhelt beszámítható - a 17. § szerinti szakértő a belátási képességről is véleményt ad azzal, hogy a belátási képesség vizsgálatához a terhelt klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatát is el kell elvégezni.
(2) A terhelt (1) bekezdés szerinti beszámítási és belátási képességének vizsgálatához szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő személyt kell igénybe venni.

2. nyomozás során hány alkalommal vettek igénybe a kirendelt szakértő mellett szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértőt, akkor ha a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálatához a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint?

a. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a rendőrség a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét úgy, hogy a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

b. ebből hány alkalommal ÜTASÍTOTT EL a rendőrség a tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú terhelt esetében a szakértő véleményét, mert a terheltet NEM VIZSGÁLTA MEG szakkonzultánsként gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő szakértő?

c. ebből hány fiatalkorút helyeztek vád alá, ítéltek el, került javítóintézetben vagy fiatalkorúak börtönébe úgy, hogy a szakértői vizsgálatnál NEM VETT RÉSZT a 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19/A. § szerint szakkonzultáns, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező szakértő, hanem csak az igazságügyi klinikai pszichológiai és klinikai gyermek szakpszichológusi szakvizsgával rendelkező szakértő véleményét vették figyelembe a büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél?

(18 év felettiek esetében)

3. nyomozás során hány alkalommal került (vagy rendelték ki) a rendőrség élé a szakértő véleményét felnőttek esetében?
2016.évi. XXIX. 45. (4) A szakértő köteles a tudomására jutásától számított tíz napon belül - az igazságügyi szakértő öt napon belül - közölni a hatósággal, ha
b) a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni.

a. ebből hány alkalommal KÖZÖLTE A SZAKÉRTŐ a nyomozó hatósággal öt napon belül, hogy NINCS FELNŐTT SZAKKÉPESÍTÉSE, ezért NEM VIZSGÁLHAT 18 év felettieket?

b. ebből hány alkalommal FOGADTA EL a rendőrség nyomozás során 18 év feletti vizsgált személyek esetében a szakértő szakvéleményét?

c. 18 év feletti vizsgált személyek esetében büntetőügyben hány alkalommal UTASÍTOTTA EL a rendőrség a szakértő véleményét arra hivatkozva, hogy NEM RENDELKEZIK „FELNŐTT” klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsgával, ezért a véleménye nem vehető figyelemben?

d. ebből hány18 év feletti ellen emeltek vádat, ítéltek el, vagy került börtönébe a szakértő szakértői véleménye alapján úgy, hogy a szakértő NEM RENDELHETTÉK VOLNA KI 18 év felettiek esetében, NEM ADHATOTT VOLNA SZAKVÉLEMÉNYT, mert NEM RENDELKEZIK FELNŐTT SZEMÉLYEK VIZSÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSSEL?

4. A Magyar Büntető Törvénykönyv szerint melye §-ban ütközik, annak mely pontja szerint minősül

a. ha a kirendelt igazságügyi szakértő kirendelés követően 5 NAPON BELÜL NEM KÖZÖLI A KIRENDELŐ HATÓSÁGGAL, hogy 2016. évi XXIX. törvény 45. § (4) bekezdés b) pontja szerint a feltett kérdések megválaszolása EGÉSZBEN VAGY RÉSZBEN NEM TARTOZIK AZON SZAKISMERETEI KÖRÉBE (például felnőttek esetében), ezért a szakértőre vonatkozó irányadó szabályok szerint nem jogosult eljárni, DE SZAKÉRTŐ ELJÁR ÉS VÉLEMÉNYT IS ADOTT?

b. a feltett kérdések megválaszolása egészben vagy részben nem tartozik azon szakismeretei körébe, ezt figyelem kívül hagyva a szakértő elvégezte a vizsgálatot és a véleményt büntetőügyben bizonyítandó tény megállapításánál vagy megítélésénél fel is használták jogosulatlanul?

5. A Tisztelt Címzett a fenti közérdekű adatigénylés során észlelt vagy tudomására jutott hivatalból üldözendő bűncselekményről köteles-e hivatalból megtenni az szükséges intézkedéseket a büntetőeljárás megindítása érdekében?

Kérem, hogy gyermek-felnőtt külön feltüntetve szíveskedjenek megválaszolni a kérdéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Lenti Rendőrkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Lenti Rendőrkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.