Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Keresztúri Andor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

HÖOK elnökhelyettese és az SE HÖK

We're waiting for Keresztúri Andor to read a recent response and update the status.

Tisztelt Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája!

Jelen levelemmel közérdekű adatigénylést nyújtok be Dr. Vámosi Péter, a HÖOK jelenlegi elnökhelyettesének az Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatában betöltött szerepével, hivatalos minőségével, az ottani tevékenységével és egyéb vonatkozó dokumentumokkal kapcsolatban, melynek indoklása a következő:

Nevezett elnökhelyettes 2015. augusztus 28-ig a Semmelweis Egyetem hallgatója és az ottani Hallgatói Önkormányzat elnöke volt. Jogviszonya az egyetem tájékoztatása szerint 2015. augusztus 28-án megszűnt.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/hok...

Ennek ellenére (20) 663 2048 hívószámú egyetemi mobilján azt ezt követő három hónapban tízezreket telefonált el, 2016. október végén is használta a mobilt, és nincs arra vonatkozó adat, hogy visszaadta volna.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/602...

A 2015. decemberében kihirdetett választási eredmény hiányában az SE HÖK egyik testületének sem lehetett tagja, ennek ellenére két egymást követő nap is az egyetem, a hallgatók pénzén taxizott.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/618...

A Semmelweis Egyetemen az akkor hatályban lévő taxiszabályzat alapján a hallgatók közül taxizásra kizárólag a HÖK elnöke jogosult, de csak akkor, ha az egyetem telephelyei között vagy az egyetem érdekében hivatalos szervekhez utaznak, és a tömegközlekedést csak hosszú várakozással tudná igénybe venni, és nem áll rendelkezésre az egyetem tulajdonában álló gépkocsi és ezt a körülmények indokolják.
A jelenlegi HÖOK elnökhelyettes ekkor már nem volt az SE HÖK elnöke.

Nevezett egyetemen az akkor hatályban lévő távközéli szabályzat alapján mobiltelefont a Hallgatói Önkormányzat meghatározott tagjai vehetnek igénybe, ha az feladatuk ellátásához szükséges és erre engedélyt kaptak.Nevezett elnökhelyettes kihirdetett választási eredmény hiányában nem volt semmilyen hallgatói vagy egyetemi testület tagja.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a HÖOK elnökhelyettese választói felhatalmazás nélkül ugyan, de tevékenyen részt vesz az SE HÖK életében. Mivel az SE HÖK azt írta, épp alapszabályt akarnak módosítani, ezért egyesek szemében különösen nagy aggodalomra adnak okot a fenti tények.
http://semmelweis.hu/ehok/2017/04/07/5600/

Jóllehet a Semmelweis Egyetemmel kapcsolatos tevékenységeknek (pl. szenátusi üléseken való részvétel, amiről tudjuk hogy volt) nem találjuk nyomát az elnökhelyettes úr beszámolóiban.

Emiatt legnagyobb sajnálatomra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést vagyok kénytelen előterjeszteni.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat.

1. A HÖOK elnökhelyettese által a Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzatának elnökéhez, alelnökéhez, elnöki megbízottjához, referenséhez, vagy ügyvivőjéhez írt leveleket.
2. A Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat elnökének, alelnökének, elnöki megbízottjának, referensének, vagy ügyvivőjének a HÖOK elnökhelyettese részére küldött leveleket.
3. A Semmelweis Egyetem Hallgató Önkormányzat elnökének, alelnökének, elnöki megbízottjának, referensének vagy egyéb ügyvivőjének és A HÖOK elnökhelyettese közötti találkozók dátumait, témáját, résztvevőit, összefoglalóját.
4. A HÖOK elnökhelyettese által véleményezett, vagy neki megküldött küldöttgyűlési előterjesztések, szenátusi előterjesztések, alapszabály-tervezetek, szabályzattervezetek, hivatalos dokumentumok listáját a megküldés időpontjával.
5. Az előző pontban említett dokumentumokat és a HÖOK elnökhelyettesének állásfoglalását.
6. A fenti tevékenységekről a HÖOK elnökének vagy az elnökségnek, vagy más testületének, különösen vezetői értekezleten, kabineten, operatív bizottságban való beszámolót, vagy az adott ülés jegyzőkönyvét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 19.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Csalami Ádám hozzászólt ()

Nagyon jó, Andor!
Na erre varrjon gombot az elnökhelyettes úr.

Garbai, Ádám, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Tisztelt Keresztúri Andor!
A 2017. június 19-én kelt, a tárgyban jelölt témájú adatigénylésével
kapcsolatban, a 2011. évi CXII. törvény 29§ (2) bekezdése alapján és a
kért adatok mennyiségére hivatkozva szeretnénk kérni az adatközlés
határidejének 15 nappal való meghosszabbítását!
Üdvözlettel,
Garbai Ádám

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Tisztelt Garbai, Ádám!

A 15 nap letelt, kérem az adatok megküldését.

Üdvözlettel: Keresztúri Andor

Németh, Gergő, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

4 Attachments

Tisztelt Keresztúri Andor!
A HÖOK elnökhelyettese és az SE HÖK tárgyában 2017.06.19-én kelt
adatigénylésére az alábbi, pontokba szedett válasszal tudunk szolgálni:
1-2. A szervezetünk vezetői és tagjaink, illetve tagjaink tisztségviselői
között lebonyolított levelezés – ha volt ilyen – nem minősül közérdekből
nyilvános  adatnak, ilyen jellegű levelezés a döntéselőkészítés, a döntés
megalapozása kategóriájába sorolható, ezért e kérését a jogszabályok
alapján nem áll módunkban teljesíteni.
3. Ha szervezetünk bármely vezetője e minőségében találkozott ezen
személyekkel, akkor azt a beszámolója tartalmazza, amelyek honlapunkon a
következő címen megtalálhatóak: … , más adatot erre  vonatkozóan nem
kezelünk. Hivatalos, a Semmelweis Egyetemen tartott ülések jegyzőkönyve,
jelenléti íve az egyetem által kezelt adat, annak megismerését az
egyetemtől tudják kérni.
4. Itt mivel a szenátusi ülést is tartalmazza a felsorolás, arra
következtetünk, hogy a Semmelweis Egyetem vonatkozó testületeivel
kapcsolatos előterjesztésekről, tervezetekről van szó. Amennyiben a
szervezetünk valamely vezetője e minőségében ilyen anyagot véleményezett,
arra vonatkozó, általunk nyilvántartott adatot a beszámolója tartalmazza.
Beszámolók elérhetőek a HÖOK honlapján az alábbi linken:
[1]https://hook.hu/cms/atlathatosag#sbc-10
Erre vonatkozó adatok az egyetem kezelésében lehetnek még elérhetőek.
5. Az előző pontra adott válaszunk tartalmazza.
6. Szervezetünk vezetőinek e minőségükben folytatott fenti tevékenységéről
általunk nyilvántartott, kezelt adatokat a fent hivatkozott beszámolók
tartalmazzák.

Jogorvoslati tájékoztató:
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet. 
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2018. december 4.
Üdvözlettel,
--
Németh Gergő
Kabinetfőnök
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
[2]Szövegközi kép 1
[3]Szövegközi kép 11 +36 70 977 4971
[4]Szövegközi kép 12 [5][email address]
[6]Szövegközi kép 1 [7]www.hook.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie. A levélben hivatkozott személy nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. https://hook.hu/cms/atlathatosag#sbc-10
5. mailto:[email address]
7. http://www.hook.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Keresztúri Andor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.