Tisztelt Széchenyi István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 7.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Tisztelt Széchenyi István Egyetem!

Kérem, hogy a kért adatokat küldjék meg.

Több másik egyetem már teljesítette a hozzájuk benyújtott hasonló
tartalmú adatigénylést.

Ha kérdéseik vannak az adatigényléssel kapcsolatban, szívesen
segítek.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Gergő Németh,

2 Melléklet

Tisztelt Borsi Rebeka Katalin!
Előző levelezésekre hivatkozva szeretném küldeni a kért adatokat, mint a
Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke. A táblázatban
5 évre visszamenőleg feltüntettük az összes HÖK tisztségviselőnek kiutalt
összegeket. Kérésük volt még, hogy jelöljük meg, mely karról érkezett az
utalás. Ezt azért nem tettük meg, hiszen egy központi költségvetésből
gazdálkodik a Hallgatói Önkormányzat, melyet természetesen meg tudnak
tekinteni a mellékletként csatolt Térítési és Juttatási Szabályzatban.
Ahhoz, hogy teljesen érthető legyen minden szeretnék egy további
dokumentumot csatolni:
- SZE Térítési és Juttatási Szabályzat
Ennek a szabályzatnak a 2. sz. melléklete rendelkezik arról, hogy
Hallgatói Önkormányzati ösztöndíj (jutalmazások) jogcímen mennyi összeget
használhat fel intézményünk. 
- Mindezek mellett néhány információ a SZE jutalmazások kiosztásáról:
Minden Hallgatói Önkormányzati tagnak, aki a munkájáért jutalmazásra
jogosult, be kell nyújtania egy pályázatot és a teljesített munka alapján
kerülnek megállapításra a kifizetések. A Széchenyi István Egyetemen minden
félévben 4-szer történik jutalmazás kiutalás. A SZE HÖK természetesen nem
csak ebben a hónapokban látja el a feladatait, hanem az említett hónapokon
kívül is.
Őszi félévben:

* Október
* November
* December
* Január (dupla havi Dec-Jan)

Tavaszi félévben:

* Március
* Április 
* Május
* Június (dupla havi (Máj-Jún)

További kérések/kérdések esetén keressenek bizalommal.
Tisztelettel,
Németh Gergő
--
Németh Gergő
Elnök
Széchenyi István Egyetem
Hallgatói Önkormányzat 
Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: 06-70-977-49-71
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]