Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vámosi Zsombor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A hallgatói önkormányzat ellenőrzése során 2013 és 2016 között keletkezett ellenőrzési jelentéseket szeretném, ha megküldenék.
Minthogy az ellenőrzési kötelezettséget az 2011. évi 204. törvény írja elő és nem a 370/2011. Korm. rendelet, ezért arra való hivatkozással ne akadályozzák az adatigénylés teljesítését.
Ahogy ez más egyetemeken sem szokás. Pl. a szegedi egyetemen sem.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/bels...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a hallgatói önkormányzat ellenőrzése során 2013 és 2016 között keletkezett ellenőrzési jelentéseket.

Amennyiben adatigénylésem megtagadásra kerül, alapos okkal arra fogok következtetni, hogy az ellenőrzési jelentésekben a büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó esetek kerülnek megemlítésre.

Mivel a közpénzek felhasználásának ellenőrzése közérdek, valamint Magyarország Alaptörvényének 29. cikk (1) bekezdése szerint:
"Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését."
ezért ha ez szükséges, feljelentést teszek ismeretlen tettes vagy ismeretlen tettesek ellen
- csalás
- közokirat-hamisítás
- hivatali hatalommal való visszaélés
- bűnpártolás
megalapozott gyanúja miatt.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyanúmat nem az adatigénylés megtagadásával hanem annak meg nem válaszolásával alapozzák meg, úgy abban az esetben az előbb felsoroltak mellett az emberi erőforrások miniszterétől vizsgálat megindítását fogom kérni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 2.

Üdvözlettel:
Vámosi Zsombor

Csalami Ádám hozzászólt ()

Hanga, ez te voltál?

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Ugyan! Én biztos nem.
Mert ha elviszik a Vámosit, veszélybe kerül szegény hallgatók ösztöndíj-emelése.
http://www.edupress.hu/index.php/felsook...

Ha meg a főjogászt kapcsolják le, akkor nem lehet majd szenátuson döntéseket hozni...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Dönteni lehet, csak a jogerőhöz kell a jogi támogatás, azt hiszem.
Örülök, hogy te is így látod. Nem lenne jó, ha a Semmelweis Egyetem jó híre megcsappanna...

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Az valóban nem lenne jó. Ők képzik az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és a többi egészségügyi szakember krémjét.
(Bár a volt HÖK elnök rendelőjébe akkor sem sétálnék be, ha óriásplakáton hirdetnék.)

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 12097/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Ön a következő adatigénylést küldte meg részünkre:
 
"A hallgatói önkormányzat ellenőrzése során 2013 és 2016 között
keletkezett ellenőrzési jelentéseket szeretném, ha megküldenék.
Minthogy az ellenőrzési kötelezettséget az 2011. évi 204. törvény írja elő
és nem a 370/2011. Korm. rendelet, ezért arra való hivatkozással ne
akadályozzák az adatigénylés teljesítését."
 

Az Ön által hivatkozott nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) 60. § (4) bekezdése szerint "a hallgatói
önkormányzat működéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsőoktatási
intézmény biztosítja a feltételeket, amelynek jogszerű felhasználását, a
hallgatói önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles. A
hallgatói önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen
használhatja a felsőoktatási intézmény helyiségeit, berendezéseit, ha
ezzel nem korlátozza a felsőoktatási intézmény működését."

Tájékoztatom, hogy a felsőoktatási törvény és annak végrehajtási rendelete
nem ír elő részletszabályokat a hallgatói önkormányzat ellenőrzésének
rendjére, a vizsgálandó dokumentumokra, vagy munkafolyamatokra, illetőleg
egyáltalán nem határozza meg az ellenőrzés módját és gyakoriságát.

 1. A hallgatói önkormányzat működéséhez és feladatai elvégzéséhez
biztosított feltételek jogszerű felhasználását a hallgatói
önkormányzat törvényes működését a Semmelweis Egyetem belső ellenőrzés
jogszabályi előírásai szerint valamint Semmelweis Egyetem
kancellárjának és rektorának E/3/2015. (IX.22.) határozatával
elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végzi.
 2. Folyamatba épített ellenőrzés valósul meg a következő
szabályzatok rendelkezései szerint: a Szenátus 14/A/B/2015. (III. 12.)
számú határozatával elfogadott Kötelezettségvállalási Szabályzat, a
K/19/2016. (XI.30.) kancellári határozat a Semmelweis Egyetem
Beszerzési Szabályzatáról. Ennek keretében a kötelezettségvállalások
ún. beszerzés-minősítő lapon kerülnek szakmai jogi és pénzügyi
szempontok szerint felülvizsgálatra, továbbá a szerződések
törvényességét a kötelező pénzügyi ellenjegyzés (fedezetigazolás és
gazdasági megfelelőség egyben) és a kötelező jogi ellenjegyzés
(jogszabályi rendelkezéseknek és az egyetem belső szabályzatainak való
megfelelőség igazolása) biztosítja.   
 3. Az Egyetem Szenátusa a Hallgatói Önkormányzat törvényes működésének
ellenőrzését ezen kívül a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának
jóváhagyásával (33/2016. (III. 30.) szenátusi határozat) illetőleg a
jogszabályi rendelkezéseknek meg nem felelő alapszabályi rendelkezések
elfogadásának elutasításával teljesítette.

Az Ön által hivatkozott költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. §
(3) bekezdése szerint „a költségvetési szerv vezetője - a belső
ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönthet úgy, hogy a lezárt
ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik
fél tudomására hozza az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével.

 

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a lezárt belső ellenőrzési
jelentések tekintetében a Semmelweis Egyetem kancellárja dönthet arról,
hogy azt harmadik fél számáéra megismerhetővé teszi. A belső ellenőrzési
jelentés tehát nem közérdekű adat.

 

Erre tekintettel a belső ellenőrzési jelentés kiadására irányuló igényét
elutasítom.

 

Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Vámosi Zsombor<[FOI #8115 email]> 2016.12.02.
12:31 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

A hallgatói önkormányzat ellenőrzése során 2013 és 2016 között keletkezett
ellenőrzési jelentéseket szeretném, ha megküldenék.
Minthogy az ellenőrzési kötelezettséget az 2011. évi 204. törvény írja elő
és nem a 370/2011. Korm. rendelet, ezért arra való hivatkozással ne
akadályozzák az adatigénylés teljesítését.
Ahogy ez más egyetemeken sem szokás. Pl. a szegedi egyetemen sem.
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/bels...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
hallgatói önkormányzat ellenőrzése során 2013 és 2016 között keletkezett
ellenőrzési jelentéseket.

Amennyiben adatigénylésem megtagadásra kerül, alapos okkal arra fogok
következtetni, hogy az ellenőrzési jelentésekben a büntető törvénykönyv
hatálya alá tartozó esetek kerülnek megemlítésre.

Mivel a közpénzek felhasználásának ellenőrzése közérdek, valamint
Magyarország Alaptörvényének 29. cikk (1) bekezdése szerint:
"Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő
cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes
cselekmények megelőzését."
ezért ha ez szükséges, feljelentést teszek ismeretlen tettes vagy
ismeretlen tettesek ellen
- csalás
- közokirat-hamisítás
- hivatali hatalommal való visszaélés
- bűnpártolás
megalapozott gyanúja miatt.

Tájékoztatom, hogy amennyiben gyanúmat nem az adatigénylés megtagadásával
hanem annak meg nem válaszolásával alapozzák meg, úgy abban az esetben az
előbb felsoroltak mellett az emberi erőforrások miniszterétől vizsgálat
megindítását fogom kérni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  2.

Üdvözlettel:
Vámosi Zsombor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8115 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/bels...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Grósz Károly hozzászólt ()

"Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt megpróbált rájönni mit is tehetne.
Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat!
Áthívta a szomszédjait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A szamár megértette, mi történik és először rémisztően üvöltött.
Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár valami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet és egy lépéssel, feljebb mászik. Ahogy a paraszt és a szomszédai tovább lapátolták a földet a szamárra, lerázta magáról és egyre feljebb mászott. Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a kút peremén és boldogan elsétált
Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és tegyél egy lépést.
Minden probléma csak egy lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg!
Rázd meg magad és lépj egyet feljebb!"

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Karcsi nekiállt anekdótázni. Meglátjuk Vámosi Zsombor mit csinál. Szerintem ez lehet hogy álnév.

Tímár Vera hozzászólt ()

Vagy mind a kettő álnév.

Szerintem két hökös fővezér vívja végső csatáját.
A Zsombor valójában a Széchényi Balázs, Rákoviczky pedig a Vámosi Péter.

Szép kis páros!

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

A volt és jelenlegi hökösök lezáratlan ügyeiket és elintézetlen számláikat ne itt rendezzék.
Ez az oldal nem személyes háborúra és nem a hök lejáratására való.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Vámosi Zsombor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.